Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis na listę rzeczników patentowych

Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patentowych.

Wpisu na listę rzeczników patentowych dokonuje się na wniosek zainteresowanego. Wniosek nie ma określonego wzoru. Kieruje się go do Urzędu Patentowego.

Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Listę rzeczników patentowych prowadzi Urząd Patentowy w formie księgi rejestrowej.

Od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych jest pobierana  opłata w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia za pracę .

Rzecznikowi patentowemu wpisanemu na listę rzeczników patentowych, Urząd Patentowy wydaje legitymację, która potwierdza prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzecznik patentowy".

Prezes Urzędu Patentowego wydaje decyzję o odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych w przypadku:
1)    złożenia wniosku o wpis po upływie terminu, o których mowa wyżej
2)    wystąpienia w stosunku do osoby składającej wniosek o wpis poniższych okoliczności:
•    zatrudnienia  się w Urzędzie Patentowym, w sądzie administracyjnym, w Europejskim Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;
•    sprawowania urzędu sędziego, wykonywania zawodu notariusza, komornika, zajmowania stanowiska prokuratora, asesora prokuratorskiego lub notarialnego, albo odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej, prokuratorskiej, notarialnej lub komorniczej, oraz w razie podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości lub w organach ścigania.
Osoba taka może ponownie złożyć wniosek o wpis w terminie sześciu miesięcy od dnia ustania w/w okoliczności.