Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez pielęgniarkę prowadzącą praktykę w gabinecie

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Oznacza to, iż w momencie składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarka/pielęgniarz nie musi posiadać zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (bo wykonywanie działalności leczniczej można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą).

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.


Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej.

 

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych albo
b) niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z tym rozporządzeniem spod ubezpieczenia są wyłączone szkody wyrządzone przez pielęgniarkę, która udzieliła świadczenia pomimo pozbawienia prawa wykonywania zawodu lub w okresie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu, szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, szkody polegające na zapłacie kar umownych oraz szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek lub aktów terroru.

 

Uwaga!

Od 15 lipca 2016 r. pielęgniarka/pielęgniarz nie ma już obowiązku przekazania do okręgowej rady pielęgniarek i położnych dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy (polisy ubezpieczeniowej). Wystarczy, że podczas składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oświadczy, że spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej.