Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odbiór lokalu gastronomicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Jeśli chcesz przygotowywać żywność w lokalu gastronomicznym, musisz uzyskać decyzję właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego. Będzie ona polegać na zatwierdzeniu zakładu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru złóż najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Złóż wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu zakładu Inspekcja Sanitarna przeprowadza wizytację i sprawdza, czy spełniono wymagania obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, w tym określonych w zał. nr II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

Pozwolenie sanepidu

Potrzebne jest:

 • jeśli nie było wydane wcześniej
 • przy jakiejkolwiek zmianie wewnątrz lokalu lub w procesie technologicznym

Podczas kontroli Inspekcji Sanitarnej i przeglądu pomieszczeń powinieneś przedstawić następujące dokumenty:

1. w przypadku nowego lokalu:

 • decyzję z urzędu gminy o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)
 • plan lokalizacji zaakceptowany przez urząd gminy i uzgodniony z Sanepidem

2. w przypadku adaptacji, przebudowy lokalu:

 • pozwolenie z urzędu gminy/dzielnicy na zmianę sposobu użytkowania
 • pozwolenie z urzędu gminy/dzielnicy na przebudowę (jeżeli narusza się strukturę budynku, należy dołączyć wszystkie projekty; jeśli jest to tylko adaptacja, np. ścianki działowe, dołącza się tylko projekty technologiczne i wentylacji)

3. w obydwu przypadkach:

 • projekt budowlany, projekty branżowe (wentylacji, wodno-kanalizacyjny, budowlany, elektryczny) oraz technologiczne – powinny być uzgodnione przez rzeczoznawców (lista na stronach internetowych sanepidów) lub bezpośrednio przez sanepid
 • odstępstwo (należy wystąpić do wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego) w przypadku zaniżonej wysokości lokalu, braku oświetlenia naturalnego na stanowisku pracy lub zagłębienia pomieszczeń
 • oświadczenie kierownika nadzoru budowy (nowy lokal) lub firmy budowlanej (adaptacja), że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją wykonano zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały posiadają wymagane certyfikaty
 • protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu (skuteczność i głośność)
 • decyzję z urzędu gminy/dzielnicy o braku sprzeciwu, co do dopuszczenia do użytkowania lokalu
 • dokumentację działalności gospodarczej
 • badanie wody (wykonuje sanepid)
 • umowę na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych
 • umowę na czyszczenie separatora tłuszczu
 • inne, jeśli zachodzą dodatkowe przesłanki (np. zgoda zarządcy budynku na prowadzenie takiej działalności)

Podstawa prawna: