Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Skład podatkowy magazynowy

W składzie podatkowym poza produkcją i przetwarzaniem mogą być prowadzone też procesy magazynowania.
Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny podmiot, bez konieczności spełnienia  dodatkowych warunków.

W przypadku zaś podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz warunków ogólnych określonych w art. 48  ust.1 ustawy o podatku akcyzowym, dodatkowym wymogiem jest aby:
1) dla wyrobów tytoniowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wynosiła w roku kalendarzowym 222 mln zł;;
2) dla napojów alkoholowych -minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wynosiła w roku kalendarzowym dla alkoholu etylowego - 23 mln zł, dla wina i napojów fermentowanych - 3 mln zł, dla wyrobów pośrednich - 5 mln zł, dla piwa - 8 mln zł;;
3) dla wyrobów energetycznych, z wyłączeniem olejów smarowych i gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów, wynosi co najmniej na poziomie 2500 metrów sześciennych;
4) dla olejów smarowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wynosiła w roku kalendarzowym 600 tys. zł.;
5) dla gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów, wynosi co najmniej na poziomie 250 metrów sześciennych;

6) dla benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70, paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosiła co najmniej na poziomie 400 m3
Warunki te nie dotyczą przeładowywaniu cystern kolejowych z gazem płynnym.

Uwaga! Od 1 lutego 2018r. do wyrobów akcyzowych dołączają kolejne towary  i dla nich wspomniane kryteria wynoszą:

  • płyny dla papierosów elektronicznych - wysokość minimalnej akcyzy w roku kalendarzowym na magazynowych tego rodzaju towarach nie może być mniejsza niż 7 mln. zł, ,
  • wyroby nowatorskie - wysokość minimalnej akcyzy w roku kalendarzowym na magazynowych tego rodzaju towarach nie może być mniejsza niż 1,8 mln. zł.

Warunki dotyczące minimalnej akcyzy w stosunku do podmiotów rozpoczynających działalność w trakcie roku są uznawane na podstawie dodatkowo złożonego oświadczenia o osiągnięciu w/w obrotu w proporcji do całego roku.

Procedura powołania składu została opisana na stronie biznes.gov.pl.

W składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy mogą być magazynowane w jednym pomieszczeniu z innymi wyrobami, pod warunkiem że wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania będzie wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy.
W składzie podatkowym mogą być też  magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, pod warunkiem że:
1)    spełnione są warunki określone powyżej ( oddzielne składowanie i zapis w ewidencji) ;
2)    sposób magazynowania pozwala na określenie ilości wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi.

Miejsce magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym powinno:
1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów;
2) spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się w nim wyrobów akcyzowych oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych na podstawie odrębnych przepisów;
3) być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia.

Z kolei wyroby energetyczne klasyfikowane do tego samego kodu CN, posiadające nawet różne parametry fizykochemiczne, mogą być składowane  w jednym zbiorniku. Warunkiem jest  aby parametry fizykochemiczne  w/w wyrobów nie miały wpływu na stawkę akcyzy.

W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca wyłącznie na magazynowaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, magazynowanie wyrobów energetycznych i napojów alkoholowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów.

Duża cześć składów podatkowych magazynowych ma charakter usługowy.

Więcej na ten temat w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego.