Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestrowany wysyłający

Import jest jednym z najistotniejszych kierunków zaopatrzenia w wyroby energetyczne (paliwa), które w większości są dostarczane do Polski ze Wschodu. Przywóz tych towarów spoza Unii Europejskiej wymaga szczególnego traktowania. Podlega bowiem pod przepisy celne jak i podatkowe w tym pod regulacje w zakresie akcyzy.

Aby w/w  import nie wywoływał obowiązku zapłaty akcyzy zwłaszcza w stosunku do wyrobów kierowanych po odprawie celnej do składu podatkowego koniecznym jest zastosowanie w imporcie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Umożliwia to instytucja zarejestrowanego wysyłającego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie w charakterze zarejestrowanego wysyłającego

Aby stać się zarejestrowanym wysyłającym, trzeba złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego. We wniosku należy umieścić: imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON oraz NIP i adres poczty elektronicznej.
Wniosek w tej sprawie ma postać formularza opublikowanego w zał. nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Procedura uzyskiwania zezwolenia została opisana na stronach biznes.gov.pl.
Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony. Jednak okres jego ważności nie może przekroczyć trzech lat. Istnieje też możliwość wydania zezwolenia na czas nieoznaczony. Zarejestrowany wysyłający powinien otrzymać numer akcyzowy.
Zarejestrowany wysyłający nie może magazynować wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Musi je wysłać po dopuszczeniu wyrobów do obrotu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Ich odbiorcą powinien być skład podatkowy.

Prowadzenie ewidencji

Zarejestrowany wysyłający jest również zobowiązany do prowadzenia ewidencji wyrobów wysyłanych. Prowadzi je na ogólnych zasadach w formie papierowej lub elektronicznej po  uprzednim zatwierdzeniu ich przez organ celny. Wymogi prowadzenia ewidencji zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Złożenie zabezpieczenia akcyzowego

Wreszcie zarejestrowany wysyłający musi złożyć zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe. Niestety z uwagi na zapisy art. 64 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym  nie może on ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku. Niemniej za zgodą organu może on składać zabezpieczenie ryczałtowe na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego. Wniosek wraz załącznikami dla zastosowania tego przywileju został zamieszczony jako załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Jeśli posiadasz zezwolenie na działanie jako zarejestrowany wysyłający, możesz też uzyskać zgodę urzędu skarbowego na samodzielne saldowanie zabezpieczenia akcyzowego. Pozwoli to lepiej gospodarować kwotą złożonego zabezpieczenia. Zgoda nie dotyczy zabezpieczenia w formie ryczałtu, ponieważ ten typ zabezpieczenia nie podlega saldowaniu. 


Podstawa prawna: