Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów okazjonalnych osób poza obszarem Unii Europejskiej oraz obszarem EFTA

Przewozy okazjonalne

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozów okazjonalnych osób pojazdem samochodowym poza obszarem państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wymaga uzyskania zezwolenia. Wniosek o wydanie decyzji udzielającej przedmiotowego zezwolenia należy złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Opisywana procedura dotyczy przewozów okazjonalnych autobusami lub autokarami. Natomiast nie dotyczy wykonywania międzynarodowego transportu samochodami osobowymi oraz pojazdami samochodowymi przystosowanymi konstrukcyjnie do przewozu od powyżej 7 osób do 9 osób, łącznie z kierowcą (na potrzeby poradnika zwanymi busami). Te przejazdy mogą być uzależnione od przepisów obowiązujących w danym państwie. Przez przewóz okazjonalny należy rozumieć przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego.

Nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego jeżeli:

 1. tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę sama grupę osób i dowozi się ją do miejsca docelowego albo
 2. polega ona na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest jazdą bez osób albo
 3. polega ona na jeździe osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika drogowego została przewieziona na zasadzie określonej w pkt. 2.

UWAGA: Wykonywanie przewozów okazjonalnych w Unii Europejskiej nie wymaga zezwolenia.

 

Wniosek oraz opłaty

Wniosek o wykonywanie poza obszarem Unii Europejskiej oraz obszarem EFTA dzieli się na:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych osób pojazdem samochodowym  poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym należy dołączyć:

 • przebieg trasy przewozu dla każdej grupy osób, uwzględniający miejsce początkowe i docelowe przewozu, długość tej trasy podaną w kilometrach oraz przejścia graniczne (wymagane jest wpisanie nazw obu stron przejścia granicznego wraz z oznaczeniem kraju, na którego terytorium znajduje się wymieniona miejscowość, np. Kołbaskowo (PL)/Pomellen (D); Cieszyn (PL)/Cesky Tesin (CZ));
 • wykaz terminów przewozów;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu (mapa) z potwierdzeniem nadania jej do Urzędu Marszałkowskiego (właściwego dla siedziby wnioskującego);
 • kopię umowy między organizatorem przewozu a przewoźnikiem drogowym;
 • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców;
 • kopię licencji wspólnotowej;
 • informację potwierdzającą przekazanie marszałkom właściwych województw schematu połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu.

Opłata

Opłata za wydanie zezwolenia  na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych osób pojazdem samochodowym poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wynosi 50 złotych za każdy przejazd okazjonalny. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla pojazdu zgłoszonego we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

Wydanie zezwolenia

 W zezwoleniu na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych osób pojazdem samochodowym  poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym określa się w szczególności:

 • warunki wykonywania przewozów;
 • przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów;

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje przedsiębiorcy wypis albo wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.  Zezwolenie ważne jest jeden rok i powinno ono znajdować się w pojeździe przez cały czas trwania przewozu. Zezwolenie to nie uprawnia do wykonywania przewozów kabotażowych (czyli takich, które zaczynają i kończą się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).
 

Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wymagany jest formularz jazdy:

 • Książka Interbus - przewozy do państw spoza UE.
 • Ksiązka Podróży - przewozy w UE

Formularz powinien zawierać w szczególności dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju usługi, miejsca początkowego i miejsca docelowego przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób.

 

Więcej informacji na temat procedury na stronach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego