Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Miesięczne uiszczanie podatku zryczałtowanego

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania.

Jednakże mali przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być zwolnieni z wymogu co miesięcznego odprowadzania zaliczek. Warunki zwolnienia opisane zostały w art.21 ust.8 ustawy  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.