Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaległość podatkowa

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę lub ratę podatku.

Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:

 • nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych
 • zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy.


Odsetki za zwłokę

Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Obniżona stawkę odsetek 

Obniżoną stawkę w wysokości 50% w/w stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji
 • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

oraz w razie

 • zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku
 • potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej
 • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Podwyższona stawka odsetek

Warunkiem zastosowania podwyższonych odsetek jest wykrycie zaległości przez organ podatkowy w ramach:

 • czynności sprawdzających
 • postępowania podatkowego
 • kontroli podatkowej
 • kontroli celno-skarbowej.

Podwyższone odsetki nie mogą być stosowane, gdy podatnik sam złoży lub skoryguje deklarację.

Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego

2. korekty deklaracji:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających
 • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu

 3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego   niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku

Podwyższonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się do zaległości w podatku VAT, gdy ustalone zostało dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja).


Podstawa prawna: