Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Tymczasowe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonywanie usług remontowo-budowlanych nie jest w Polsce działalnością regulowana, zatem ich świadczenie nie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, np. opracowanie projektów budowlanych, czy też kierowanie robotami budowlanymi wymaga posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (zwane uprawnieniami budowlanymi). Oczywiście wykonując w Polsce roboty budowlane możesz zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace. Jeżeli posiadasz uprawnienia budowlane w jednym z państw członkowskich to możesz w Polsce tymczasowo wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Warunkiem koniecznym jest złożenie do odpowiedniego organu samorządu zawodowego oświadczenia o zamiarze świadczenia usług trangranicznych w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku, gdy zamierzasz:

Zakres uprawnień budowlanych w Polsce

Jeżeli wykonując w Polsce usługi remontowo-budowlane dodatkowo zamierzasz (jeżeli będzie taka konieczność)  przygotować dla zleceniodawcy  projekt budowlany (jeżeli jest wymagany ze wzgledu na rodzaj inwestycji) lub pełnić funkcję kierownika budowy (jeżeli  rodzaj i zakres wykonywanych robót nakazuje jego nadzór) to możesz, na wskazanych powyżej zasadach tymczasowo świadczyć samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako projektant lub kierownik budowy. Poniżej przybliżymy zakres uprawień jakie są przynawane w Polsce. Pamiętaj, że będziesz mógł świadczyć usługi trangraniczne tylko w tym zakresie , w którym posiadasz uprawnienia w swoim kraju.

Uprawnienia budowlane udzielane są w specjalnościach:

 •     architektonicznej,
 •     konstrukcyjno-budowlanej,
 •     drogowej,
 •     mostowej,
 •     kolejowej,
 •     wyburzeniowej,
 •     telekomunikacyjnej,
 •     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 •     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zezwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie: sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu .

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego w zakresie architektury obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektu, związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zezwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu.  

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym  zakresie zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 oraz:

 •     wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
 •     posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
 •     przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
 •     niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
 •     niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 •     droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 •     droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 •     droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 •     droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 •     drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
 •     kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów.

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej w ograniczonym zakresie zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 •     jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie;
 •     typowy składany obiekt mostowy;
 •     przepust.

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: bocznica kolejowa, linia kolejowa wraz z punktami eksploatacyjnymi i posterunkami technicznymi, torowe instalacje techniczne oraz inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, z wyłączeniem budowli, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578).

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie zezwalają na kierowanie robotami budowlanymi polegającymi na remoncie lub rozbiórce, z wyłączeniem obiektów budowlanych na terenach eksploatacji górniczej i osuwisk.

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń zezwalają na projektowanie robót rozbiórkowych i kierowanie tymi robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje.

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie zezwalają na projektowanie (z doborem właściwych urządzeń) lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1.000 m3.

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.                                                                                                                                              

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie zezwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1.000 m3.