Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdania o odpadach

Obszar: Odpady

  • Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) OS-6

Obejmuje jednostki (zakłady-wytwórców):

  • wytwarzające w ciągu roku powyżej 1 tys. ton odpadów przemysłowych i innych, w tym niebezpiecznych lub
  • posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych,
  • wytwarzające w ciągu roku ponad 30 ton odpadów niebezpiecznych oraz 10% pozostałych wytwórców odpadów niebezpiecznych w ramach cykli kontrolnych w sprawie oceny postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
  • prowadzące działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • prowadzące działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzące działalność w zakresie  recyklingu, procesu odzysku innego niż recykling oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
  • prowadzące stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • importerów i wytwórców wprowadzających na rynek krajowy opakowania, baterie i akumulatory, oleje, opony, z których powstały odpady oraz działające w ich imieniu organizacje odzysku.

Badanie jest pełne prowadzone raz w roku do 29 stycznia roku kolejnego.
Sprawozdania składaj w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Katowicach z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

  • Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu G-06

Obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania odpadów, w których liczba osób pracujących wynosi:
- 10 i więcej dla działalności według PKD 13, 17, 18, 22-25, 32, 33, 36-39, 49-51, 58,
- 50 i więcej dla działalności według PKD 10-12, 14, 15, 19-21, 26-30.

Badanie pełne dokonywane raz w roku do 27 lutego roku kolejnego.
Sprawozdanie sporządzane w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie papierowej dla podmiotów zatrudniających do 5 osób kieruje się do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.


Podstawa prawna: