Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki, które powinien spełniać przedsiębiorca mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA, wykonując usługi transportu drogowego rzeczy w Polsce

1. Przedsiębiorca mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej i zamierzający wykonywać w Polsce usługi transportowe towarów zobowiązany jest do posiadania licencji wspólnotowej. Licencję tą wymieniony przedsiębiorca może uzyskać we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba. Należy nadmienić, iż licencje uprawniające do wykonywania transportu drogowego rzeczy na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, wydane przed wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego NR 1072/2009, dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych obowiązują do dnia  wygaśnięcia ich ważności.
2. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykonujące na terenie Polski międzynarodowy transport drogowy rzeczy zatrudnia kierowcę (albo korzysta z usług kierowcy), który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym, to kierowca ten powinien mieć świadectwo kierowcy. Jest ono wydawane na wniosek przedsiębiorcy posiadającego licencję wspólnotową przez organ, w którym znajduje się siedziba tegoż przedsiębiorcy.