Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki wykonywania w Polsce przewozów kabotażowych towarów przez przedsiębiorcę mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub EFTA)

Każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję wspólnotową (jeżeli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego to powinien posiadać świadectwo kierowcy), uprawniony jest do wykonywania przewozów kabotażowych. Przez przewóz kabotażowy należy rozumieć przewóz wykonywany tymczasowo pojazdem samochodowym przez przedsiębiorcę mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub EFTA) między miejscami położonymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wyżej wymieniony przewoźnik ma prawo po dostarczeniu do Polski rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym, do trzech przewozów kabotażowych. Ostatni rozładunek towarów w trakcie przewozu kabotażowego powinien mieć miejsce w ciągu 7 dni od ostatniego rozładunku w Polsce towarów przywiezionych w ramach przychodzącego przewozu międzynarodowego. Należy podkreślić, iż przewóz kabotażowy może być wykonywany wyłącznie pojazdem samochodowym, z którego dokonano całkowitego albo częściowego rozładunku rzeczy przywiezionych z zagranicy na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
W przypadku wjazdu bez ładunku na teren państwa członkowskiego przewoźnik ma prawo wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu trzech dni od dnia wjazdu do państwa członkowskiego. Wszystkie operacje kabotażowe przy wjeździe na pusto do poszczególnych państw w ruchu transgranicznym powinny zamknąć się w terminie 7 dni od daty ostatniego rozładunku w państwie, do którego odbywał się przewóz międzynarodowy (państwie przyjmującym).

O ile przepisy wspólnotowe nie stanowią inaczej, wykonywanie przewozów kabotażowych podlega przepisom ustawowym, wykonawczym i administracyjnym państwa przyjmującego w następujących kwestiach:

  • zasad dotyczących umowy przewozu,
  • masy i wymiarów pojazdów drogowych,
  • wymogów dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych, żywności oraz żywych zwierząt,
  • czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku kierowcy,
  • podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych.

Pamiętaj, że w przypadku wielokrotnego naruszania przepisów dotyczących przewozów kabotażowych Główny Inspektor Transportu Drogowego może wydać, w drodze decyzji, zakaz wykonywania przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres dwóch lat od dnia uprawomocnienia się decyzji.

DEFINICJE:
Przyjmujące państwo członkowskie – państwo członkowskie, w którym przewoźnik prowadzi działalność, inne niż państwo członkowskie siedziby przewoźnika.

Przewóz kabotażowy: zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim (zgodnie z powyżej określonymi warunkami).

Więcej informacji na  temat kabotażu znajdziesz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

Czy ta strona była przydatna?