Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dokumenty, które powinien posiadać kierowca z przedsiębiorstwa mającego siedzibę w państwie UE, przewożąc towary w Polsce

Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli: kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, zaświadczenie wystawione na formularzu dotyczącym przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym, a ponadto:

 • wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji;
 • dokumenty związane z przewożonym ładunkiem;
 • odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym;
 • świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP);
 • zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach;
 • wymagane przy przewozie żywych zwierząt;
 • dokumenty wymagane przy przewozie odpadów;
 • certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany;
 • dokumenty związane z trangranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
 • świadectwo kierowcy; w przypadku, gdy kierowca jest obywatelem państwa trzeciego;
 • system elektronicznego poboru opłat – jeżeli jest wymagany.