Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie płatnika ZUS

Jeżeli płatnik składek zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności. Powyższy tryb dotyczy głównie spółek prawa handlowego rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z kolei płatnik składek będący przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (osoba fizyczna, wspólnik spółki cywilnej) zgłasza wyrejestrowanie w formie zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej składanym w organie ewidencyjnym na druku CEIDG-5. Na podstawie otrzymanego z organu ewidencyjnego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w związku z zaprzestaniem prowadzenia pozarolniczej działalności ZUS sporządzi z urzędu formularz ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek.


Niezależnie od powyższego płatnicy składek zaprzestający wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej mają również obowiązek wyrejestrować w ZUS  siebie i osoby współpracujące. Czynności tych powinni  dokonać w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń składając formularz ZUS ZWUA .
Ponadto mają oni obowiązek wyrejestrować na formularzu ZUS ZCNA członków rodziny osoby ubezpieczonej zgłoszonych dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.
 

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz szczegółowe poradniki na temat wypełniania poszczególnych druków:

- ZUS ZWPA ,

- ZUS ZWUA ,

-  ZUS ZCNA.