Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłacanie składek ZUS na zasadach ogólnych

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

  • Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2018 r. była to kwota 4443 zł. W rezultacie najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosiła 2665,80 zł (60% z kwoty 4443 zł). W 2019 r. podstawa rośnie do 4765 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% tej kwoty, czyli 2859,00 zł.

Rodzaj Ubezpieczenia 

Stawka %  

Kwota w 2018 r.

Kwota w 2019r.

emerytalne 19,52 520,36 zł 550,08 zł
rentowe 8,00 213,26 zł 228,72 zł
chorobowe 2,45 65,31 zł 70,05 zł
wypadkowe *) 1,67 44,51 zł 47,75 zł

*Uwaga: Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób, które temu ubezpieczeniu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W 2017 r. ograniczenie to wynosiło 10657,50 zł (4263 zł × 250%). W 2018 r. jest to 11107,50 zł.

Z kolei podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2017 r. było to 127.890 zł (4263 zł × 30), w 2018 r. jest to 133.290 zł.

  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, stosowane do wyliczenia składki w 2018 r. wynosiło 4739,91 zł. Składka zdrowotna w 2018 roku wynosiła więc 319,94 zł

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla obliczenia składki w 2019 r. wynosi 5074,41 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3803,56 zł. Składka zdrowotna to 9% tej podstawy. W 2019 roku składka zdrowotna wynosi więc 342,32 zł.

Okres                                          

Stawka                       

Rok 2018

Rok 2019

Kwota 75% p. wynagrodzenia 3554,93 zł 3803,56 zł
Stawka % 9 9
Kwota złotych 319,94 zł 342,32 zł
Stawka do odliczenia % 7,75 7,75
Kwota do odliczenia złotych 275,51 zł 294,78 zł

  • Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy musisz ustalić za siebie i osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W roku 2018 r. było to 2665,80 zł (60% z kwoty 4443 zł), w 2018 r. natomiast podstawa wynosi 2859,00 zł.

Okres                                          

                Stawka

Rok 2018

 Rok 2019

Kwota 60% śr. wynagrodzenia 2665.80 zł 2859,00 zł
Stawka % 2,45 2,45
Kwota złotych 65,31 zł 70,05 zł

  • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jeśli zatrudniasz pracowników, to musisz opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składka jest w całości finansowana ze środków płatnika składek, czyli twoich jako przedsiębiorcy.

Przeczytaj więcej o zasadach opłacania składek ZUS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?