Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Korygowanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych

  • Zasady ogólne

Jako płatnik składek jesteś zobowiązany do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących, tj. deklaracji rozliczeniowej korygującej łącznie z imiennym raportem miesięcznym korygującym/ imiennymi raportami miesięcznymi korygującymi w każdym przypadku, gdy zachodzi konieczność korekty danych wskutek stwierdzenia nieprawidłowości:
•    we własnym zakresie,
•    przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli korekta dotyczy danych wykazanych wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, nie składasz imiennych raportów miesięcznych.

Nie korygujesz danych wykazanych w imiennych raportach miesięcznych w przypadku stwierdzenia we własnym zakresie lub przez ZUS różnicy w podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota (np. dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą czy osób duchownych).

Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących składa się zawsze (z wyjątkiem sytuacji, gdy korygujesz wyłącznie dane zawarte w deklaracji rozliczeniowej) z imiennych raportów miesięcznych korygujących składanych za ubezpieczonych, których dotyczy korekta i deklaracji rozliczeniowej korygującej, która zawiera rozliczenie składek i świadczeń za wszystkich ubezpieczonych – zarówno tych, za których zostały prawidłowo rozliczone składki i świadczenia w poprzednim komplecie dokumentów, jak i tych, za których zostały sporządzone imienne raporty miesięczne korygujące.
 

  • Korygowanie raportów imiennych


Raporty za danego ubezpieczonego korygujesz w ramach raportu danego typu, tj. odrębnie dla raportów składkowych (ZUS RCA  ZUS RZA) i odrębnie dla raportu świadczeniowego (ZUS RSA) w ramach danego 6-znakowego kodu tytułu ubezpieczenia.

Jeśli złożyłeś raport składkowy za ubezpieczonego, za którego nie powinieneś złożyć raportu, musisz raport skorygować do „zera”. Aby wycofać raport składkowy, wypełniasz nowy raport, wpisując w pola dotyczące podstawy wymiaru i kwoty składek wartość „0,00”.

W przypadku konieczności skorygowania dokumentu składkowego ZUS RCA lub ZUS RZA korygujesz raport za danego ubezpieczonego z danym (6-znakowym) kodem tytułu ubezpieczenia. W przypadku złożenia z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia dwóch raportów składkowych, np. ZUS RCA  ZUS RZA w celu dokonania korekty składasz właściwy raport ZUS RCA lub ZUS RZA i oznaczasz go jako korygujący.

W przypadku gdy pomyliłeś się w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, tj. w nazwisku lub imieniu, albo identyfikatorze numerycznym w imiennym raporcie miesięcznym, musisz złożyć za tego ubezpieczonego ponownie raport wypełniony poprawnie (raport ten i deklarację rozliczeniową oznaczasz kolejnym numerem identyfikatora).

Wycofanie raportu świadczeniowego złożonego za danego ubezpieczonego następuje w ramach danego 6-znakowego kodu tytułu ubezpieczenia poprzez wpisanie: danego kodu tytułu ubezpieczeń,„0” w polu liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat, danego kodu świadczenia/przerwy, okresu takiego samego jak w wycofywanym raporcie, pole „kwota” należy pozostawić puste lub wpisać „0,00”.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz szczegółowe poradniki na temat wypełniania poszczególnych druków: