Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zabezpieczenie na poczet zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przedsiębiorca, wprowadzając do obrotu na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, musi mieć albo zabezpieczenie finansowe albo umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Umowa z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego traktowana jest przez ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jako swego rodzaju zabezpieczenie finansowe. Zabezpieczenia nie wymaga  wprowadzanie do obrotu  sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego dla innych odbiorców niż gospodarstwa domowe.

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych i wpisany do rejestru, wnosi zabezpieczenie finansowe w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie.
Natomiast wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie jest wpisany do rejestru, wnosi zabezpieczenie finansowe przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru.


Zabezpieczenie finansowe może mieć formę:
1)    depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2)    umowy ubezpieczenia;
3)    gwarancji bankowej .

W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej oraz gwarancji bankowej gwarantem może być wyłącznie:
1) instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego;
2) instytucja finansowa mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego.

Powyższe nie obejmuje zabezpieczeń złożonych do końca 2015r. W powyższym względzie  stosuje  przepisy dotychczasowe czyli nie określające gwarantów bankowych  czy ubezpieczeniowych.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 października roku następującego po roku, w którym wniesiono zabezpieczenie finansowe dokonuje rozliczenia tego zabezpieczenia. (do końca 2015r. termin ten kończył się 30 kwietnia)

W razie stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych nie osiągnął wymaganych poziomów zbierania, odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu oraz nie wniósł opłaty produktowej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska orzeka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego na poczet pokrycia tej opłaty produktowej.

O zwrot zabezpieczenia (dotyczy sytuacji gdy wprowadzający osiągnął wymagany minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu, poziom odzysku oraz poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu)  orzeka się, w drodze decyzji. W przypadku wniesienia zabezpieczenia finansowego w formie depozytu gotówkowego zwrot zabezpieczenia finansowego następuje w kwocie nominalnej zabezpieczenia finansowego w terminie 14 dni od dnia wydnai w/w decyzji.