Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki sprzedawcy oraz serwisanta sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Obowiązki sprzedawcy i serwisanta

Jeśli jesteś dystrybutorem, czyli sprzedawcą lub serwisantem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, to w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uznaje się ciebie za zbierającego zużyty sprzęt. W związku z tym masz kilka obowiązków.

Dystrybutor musi nieodpłatnie odebrać zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile ten sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.

Jeśli dostarczasz nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, to musisz nieodpłatnie odebrać zużyty sprzęt w miejscu dostawy, o ile jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.

Jeśli natomiast prowadzisz sklep o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 ze sprzętem przeznaczonym dla gospodarstw domowych, to musisz nieodpłatnie przyjąć w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości (np. w pomieszczeniu gospodarczym czy magazynie) zużyty sprzęt z gospodarstw domowych. Dotyczy to sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm. Nie możesz uzależniać przyjęcia tej rzeczy od tego, czy klient kupi nowy sprzęt do gospodarstwa domowego.

Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu

Każdy dystrybutor (sprzedawca i serwisant) musi umieszczać w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informację o przyjmowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dystrybutor musi:

 • udostępniać na rynku wyłącznie sprzęt:
  • wprowadzony do obrotu przez firmę wpisaną do rejestru lub pochodzący od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,
  • oznakowany symbolem selektywnego zbierania;
 • umieszczać w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informację o punktach zbierania zużytego sprzętu, a jeśli sprzedaje sprzęt za pomocą internetu – przekazać informację w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu;
 • udostępniać na rynku sprzęt wraz z dołączoną do niego ulotką informacyjną, w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Także przedsiębiorca prowadzący punkt serwisowy musi nieodpłatnie przyjąć zużyty sprzęt, jeżeli nie nadaje się on do naprawy lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa jest dla niego nieopłacalna. Jeśli prowadzisz taki punkt, to pamiętaj, by umieścić w nim w widocznym miejscu informację o punktach zbierania zużytego sprzętu.

Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z powodu zanieczyszczenia stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób go przyjmujących. Jeśli jednak przyjęli taki sprzęt, to muszą go magazynować w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach (utwardzone, zadaszone, odgrodzone). Następnie sprzęt ten muszą przekazać prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję w zakresie gospodarki odpadami. Zebrany zużyty sprzęt można też przekazać prowadzącemu zakład przetwarzania za pośrednictwem innego zbierającego.

Rejestracja w BDO

Jeśli zbierasz zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, to musisz uzyskać wpis do rejestru. Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę. Pamiętaj, że musisz uzyskać wpis zanim rozpoczniesz działalność. Wraz z wpisem otrzymasz numer rejestrowy. Służy on do identyfikacji ciebie jako przedsiębiorcy. Numer ten będziesz musiał umieszczać na dokumentach związanych z przekazaniem zużytego sprzętu do jego przetwórcy.

Uwaga! Od 24 stycznia 2018 r. rejestr ten działa pod nazwą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Aby uzyskać wpis do tego rejestru, złóż wniosek. Jego formularz możesz pobrać też ze strony BDO. Pamiętaj, by wypełnić dział I i IV - tabela 2.

Okres przejściowy

Jeśli do tej pory byłeś zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), to do nowego rejestru będziesz wpisany z urzędu. Marszałek województwa powinien wpisać cię w ciągu 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r.

Samodzielnie musisz jednak złożyć wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze. Zrób to poprzez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierającego w szczególności informacje w zakresie grup sprzętu (pole nr 1 tabela 2 działu IV). W formularzu uwzględnij obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. nowy podział sprzętu na 6 grup, a nie jak do tej pory – na 10.

Jeśli rozpoczynasz działalność w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2018 roku, to poza wnioskiem składanym do marszałka województwa musisz także przesłać jego kopie do GIOŚ. Dotyczy to wniosków składanych w formie papierowej.

Obowiązek informacyjny

Przedsiębiorca zbierający zużyty sprzęt musi przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania swojej działalności gospodarczej, informację zawierającą:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres swojej siedziby,
 • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

Musi to zrobić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Sprawozdawczość

Przedsiębiorca, który zbiera zużyty sprzęt, musi przygotować sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu. Powinien je złożyć do GIOŚ:

 • do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i 
 • do 15 marca kolejnego roku za okres od 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedniego. 

Sprawozdanie można złożyć pisemnie lub elektronicznie według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (rozporządzenie obowiązuje na mocy przepisów przejściowych - art. 237aa ustawy o odpadach i dotyczy sprawozdań składanych za lata 2017 i 2018).


Podstawa prawna: