Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki sprzedawcy baterii i akumulatorów

Przyjmowanie zużytych baterii

Sprzedawca detaliczny przenośnych baterii lub akumulatorów, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, musi:

  • przyjmować selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne oraz zużyte akumulatory przenośne od konsumenta przez udostępnienie pojemnika na te produkty i nie może żądać od niego zapłaty za ich przyjęcie,
  • przekazać zużyte baterie i akumulatory sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie czy akumulatory.

Także sprzedawca hurtowy przenośnych baterii lub akumulatorów, musi:

  • przyjąć zużyte baterie przenośne i akumulatory od użytkownika końcowego i sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie lub akumulatory przenośne i nie może żądać od niego zapłaty za ich przyjęcie,
  • przekazać zużyte baterie i akumulatory zbierającemu te odpady.

Identyczne obowiązki posiada przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
Przedsiębiorcy ci są zwolnieni z:

  • uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • uzyskania wpisu do rejestru,
  • prowadzenia ewidencji odpadów.

Opłata depozytowa

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych i akumulatorów musi pobrać od kupującego opłatę depozytową i potwierdzić jej pobranie, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu takich zużytych produktów. Pobranie opłaty trzeba odnotować na formularzu zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej. Sprzedawca detaliczny musi w ciągu 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej przyjąć zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe oraz zwrócić pobraną opłatę i potwierdzić jej zwrot.

Jeśli konsument nie odbierze opłaty depozytowej, to sprzedawca musi przekazać ją na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności do 15 marca roku następującego po roku, w którym pobrano opłatę. W tym samym terminie musi wypełnić i przesyłać marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłata depozytowa wynosi 30 zł za baterię i akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy oraz 35 zł za baterię i akumulator przemysłowy kwasowo-ołowiowy.

Przechowywanie dokumentów

Sprzedawca detaliczny musi przechowywać dokument potwierdzający pobranie opłaty depozytowej i dokument potwierdzający jej zwrot przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy dokument.


Podstawa prawna: