Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory

Rozliczenie wykonania obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania, następuje na koniec roku kalendarzowego.
Jeżeli wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie wykonał  w/w obowiązku  jest obowiązany do ponoszenia opłaty produktowej.


Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.
Stawka opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynosi 9  zł za kilogram.


Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.
Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. Jest ona wykazywana na formularzu stanowiącym załącznik do  Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).