Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odzysk i recykling niektórych produktów wrażliwych

Jeśli wprowadzasz w Polsce produkty wymienione w załączniku nr 4a (opony i smary) do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, to musisz zapewnić ich odzysk i recykling.

Odzysk i recykling odpadów

Do dnia 31 grudnia 2020 r. musisz uzyskać poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tego rodzaju produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opon i smarów oblicza się w procentach jako wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym natomiast poziom ten oblicza się w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku.

Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o stosowną ewidencję. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi powstałych z tych produktów, z podziałem na poszczególne rodzaje, określa się na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling. Dokumenty te wydaje podmiot prowadzący odzysk lub recykling  na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji przekazujących odpady  w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Wzór tych dokumentów znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

Przeczytaj więcej o docelowym odzysku i recyklingu produktów wrażliwych do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Obowiązek odzysku i recyklingu możesz realizować:

  • samodzielnie albo
  • za pośrednictwem organizacji odzysku (czyli możesz zlecić odzysk i recykling innej firmie, która ma status organizacji odzysku).

Jeśli podpiszesz umowę z organizacją odzysku, to twoje obowiązki przejdą na tę organizację w zakresie określonym w umowie.

Rejestracja w BDO

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu opon, olejów lub preparatów smarowych musisz uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na twój wniosek. Wraz z wpisem uzyskasz numer rejestrowy, który służy do twojej identyfikacji. Wpis do rejestru podlega opłacie rejestrowej (100 lub 300 zł). Niezależnie od tego, do końca lutego każdego roku będziesz musiał uregulować opłatę roczną za dany rok ( także 100 lub 300zł).

Od 24 stycznia 2018 r. rejestr przedsiębiorców wprowadzających do obrotu opony, oleje lub preparaty smarowe, działa pod nazwą rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Aby uzyskać wpis do tego rejestru, musisz złożyć wniosek. Jego formularz możesz pobrać ze strony BDO. Pamiętaj, by we wniosku wypełnić dział I i II - tabela 1.

Uwaga! Jeśli już działasz w tej branży masz czas do 24 lipca 2018r. aby uzyskać wpis do rejestru. Działanie bez wpisu po tej dacie może być zagrożone karą pieniężną.

Ewidencja produktów

Musisz prowadzić dodatkową ewidencję, obejmującą informacje o masie wytworzonych produktów (smarów i opon) wprowadzonych na rynek krajowy z podziałem na poszczególne ich rodzaje. Jeśli masz podpisaną umowę z organizacją odzysku, to ona prowadzi tę ewidencję.

Opłata produktowa

Uzyskanie odpowiedniego poziomu odzysku lub recyklingu musisz rozliczyć na koniec roku kalendarzowego.
Jeśli ty lub organizacja odzysku, z którą podpiszesz umowę, nie rozliczycie poziomu odzysku i recyklingu, to będziecie musieli wpłacić opłatę produktową, obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i oddzielnie dla recyklingu.

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów lub opakowań.

Przykład:

Stawka opłaty wynosi 2,10 zł dla smarów.

Ilość smarów wprowadzonych do obrotu – 1000kg.

Poziom odzysku powinien wynosić 50%, czyli 500kg. Zrealizowano 300kg, co stanowi - 30%.

Opłata = 2,10 x 200kg (20% różnicy) = 420 zł.


Opłatę produktową trzeba wpłacić na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.
Wylicza się ją natomiast w rocznym sprawozdaniu o wysokości należnej opłaty produktowej. Wzór sprawozdania to załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (rozporządzenie obowiązuje na mocy przepisów przejściowych). Nie musisz wnosić opłaty produktowej, jeśli jej łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.

Kary za brak opłaty produktowej

Jeśli marszałek województwa stwierdzi, że ty lub organizacja odzysku, pomimo obowiązku, nie uregulowaliście opłaty produktowej lub wnieśliście ją w kwocie niższej od należnej, to wyda decyzję, w której określi wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. Jeśli nie wykonacie tej decyzji, to marszałek wyda kolejną decyzję, w której ustali dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej. Termin płatności każdej z tych opłat wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stanie się ostateczna.


Podstawa prawna: