Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ewidencja i sprawozdawczość posiadacza odpadów

Ewidencja

Obowiązek prowadzenia ewidencji obciąża posiadacza odpadów, tj. - wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będących w posiadaniu odpadów. Od tej zasady ustawodawca przewiduje dwa wyjątki.
Po pierwsze, jeżeli odpowiedzialność za odpady została przeniesiona w odpowiedniej formie na rzecz jednego z wytwórców korzystających ze wspólnego lokalu albo na rzecz wynajmującego lokal, do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów jest obowiązany podmiot, na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność.
Po drugie, specjalnie zostali potraktowani sprzedawcy odpadów oraz pośrednicy w obrocie odpadami. Polega to na tym, że jeżeli sprzedawca lub pośrednik jest posiadaczem odpadów, to prowadzi ewidencję tak jak każdy posiadacz, jeżeli natomiast nie jest posiadaczem odpadów, to prowadzi ewidencję tylko odpadów niebezpiecznych.

Ewidencję odpadów w przypadku posiadaczy odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:
a)    karty przekazania odpadów,
b)    karty ewidencji odpadów.

Wzory w/w ewidencji zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów

Ustawodawca wprowadził też szereg zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji podyktowanych względami podmiotowymi oraz przedmiotowymi .Zwolnienia podmiotowe polegają na tym, że ewidencji nie prowadzą:

 • wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji pod warunkiem przekazania pojazdów do stacji demontażu lub punktu zbierania;
 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, korzystają z odpadów na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku,
 • prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (obejmuje odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach).

Z kolei zwolnienie przedmiotowe obejmują rodzaje odpadów i ich ilości, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i obejmuje:

 • odpadową masę roślinną - bez ograniczeń ilościowych;
 • odchody zwierzęce - bez ograniczeń ilościowych;
 • odpady kory i korka - do 10 ton rocznie;
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir - do 10 ton rocznie;
 • odpadkowy toner drukarski - do 100 kilogramów rocznie;
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania robocze - do 100 kg rocznie;
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - do 5 ton rocznie;
 • gruz ceglany - do 5 ton rocznie;
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - do 5 ton rocznie;
 • drewno - do 5 ton rocznie;
 • szkło - do 5 ton rocznie;
 • tworzywa sztuczne - do 5 ton rocznie;
 • gleba i ziemia, w tym kamienie - do 5 ton rocznie;
 •  materiały budowlane zawierające gips - do 5 ton rocznie.

Uproszczona ewidencja odpadów

Według w/w przepisów uproszczoną ewidencję odpadów (tj. z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu) mogą prowadzić przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.
 • transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów  przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Powyższe nie uwzględnia  wymogów prowadzenia dodatkowych ewidencji w odniesieniu do szczególnych towarów takich jak sprzęt AGD czy baterie oraz akumulatory a także wycofane z eksploatacji pojazdy.

Sprawozdawczość

Podmioty na, których ciąży wymóg  prowadzenia ewidencji odpadów są jednocześnie zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Sprawozdania powinny być składane w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów. Sporządza się je na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (przepis obowiązuje na zasadach okresu przejściowego do czasu utworzenia BDO - bazy danych o odpadach).

Zobacz jak złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?