Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Najem samochodów do firmy

Najem samochodów jest rozwiązaniem dla każdej wielkości przedsiębiorstwa, w tym także małych i średnich firm, które dzięki niemu nie muszą szukać pieniędzy na zakup samochodów. Najem należy do umów, na podstawie których najemca (przedsiębiorca prowadzący działalność) otrzymuje do korzystania pojazd płacąc w związku z tym najem określony czynsz najmu (opłaty) wynajmującemu. Po zakończeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmującemu. Z uwagi na okres jego trwania najem dzieli się na krótkoterminowy i średnioterminowy oraz długoterminowy kojarzony z leasingiem.
Najem krótkoterminowy służy zaspokojeniu pojedynczych potrzeb transportowych  występujących incydentalnie związanych ze wzmożonym zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi lub występuje w związku z niedyspozycją własnego taboru. Zaś najem średnioterminowy pozwala wykorzystywać  auto dla realizacji zadań firmy w dłuższym okresie np. rok, pół roku i ma miejsce zazwyczaj gdy firma nie posiada własnej floty.  Jest więc alternatywą pomiędzy dość kosztownym najmem krótkoterminowym a leasingiem, którego minimalny okres trwania wynosi 2 lata. 
Przy najmie samochodów firma nie ponosi kosztów wpłaty wstępnej jak przy klasycznym leasingu, a jednocześnie samo zobowiązanie jest rozłożone na względnie krótki okres.

  • Podatek VAT

Najmując samochód przedsiębiorca otrzymuje od wynajmującego fakturę za usługę wypożyczenia samochodu. Faktura zawiera koszt wynajmu oraz naliczony z tego tytułu podatek VAT.  W zakresie  samochodów o masie powyżej 3,5 t podatek ten podlega pełnemu odliczeniu, zaś w odniesieniu do samochodów o mniejszej masie  obowiązują pewne warunki. Otóż pojazd musi być wykorzystywane wyłącznie na na cele związane z działalnością gospodarczą. W tym celu  konieczne jest zaprowadzenie  ewidencji przebiegu pojazdów. Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Warunkiem odliczenia 100% podatku VAT jest także złożenie  w urzędzie skarbowym,  na druku  VAT-26 informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.  Informację tę należy złożyć  w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z w/w pojazdami. Więcej informacji na temat prowadzenia w/w ewidencji w artykule pt. "Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów pełnego odliczenia podatku VAT". Nie zachowanie w/w rygorów powoduje, że odliczenie będzie obejmowało tylko 50% kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu usługi najmu jak i eksploatacji auta oraz zakupu paliwa (dla samochodów osobowych i z kratką  używanych w cyklu mieszanym taka możliwość powstaje dopiero po 1 lipca 2015 r.)

W kwestii samochodów z kratką dodać trzeba, że zachowanie prawa do pełnego odliczania podatku VAT od płaconych czynszów, na zasadach obowiązujących w okresie pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 1 kwietnia 2014 r., a więc w okresie przejściowym, mogło nastąpić po spełnieniu dwóch warunków:

  • przedsiębiorca odebrał najmowany samochód przed 1 kwietnia 2014 r.
  • umowa najmu została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 2 maja 2014 r. (30 dni od dnia wejścia  w życie w/w zmian).

Powyższe nie obejmuje bieżących wydatków związanych z eksploatacją takiego pojazdu (ograniczenie do 50%) i paliwa  (zakaz odliczeń do 1 lipca 2015 r.), chyba, że przedsiębiorca będzie używał go wyłącznie dla celów działalności i potwierdzi to prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu oraz zgłosi go do urzędu skarbowego.

  • Podatek dochodowy

Natomiast co się tyczy rozliczeń w dziedzinie kosztów to zauważyć trzeba, iż wydatki z tytułu najmu stanowią koszty uzyskania przychodu. Zalicza się je z reguły do kosztów pośrednich. Samochód uzyskany w ramach umowy najmu nie jest wprowadzany do ewidencji środków trwałych. Stanowi on własność osoby trzeciej i nie podlega on amortyzacji. Kosztem podatkowym są należności z tytułu umowy. Również wydatki  z tytułu używania  wypożyczonego samochodu podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu. Niemniej w odniesieniu do samochodów osobowych (definicja tego rodzaju aut w podatku dochodowym jest analogiczna jak dla potrzeb odliczenia ograniczonego VAT) w tym zakresie obowiązują dodatkowe rygory. Otóż  ustawodawca wprowadza limit dla w/w odliczeń stanowiący kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu. Jednocześnie w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Jest to drugi warunek odliczeń od podatku wydatków poniesionych na eksploatację najmowanego auta. 
Jak już podniesiono do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu czyli najmujący przedsiębiorca.
Koszty eksploatacji, to wydatki m.in. z tytułu:
•    wymiany płynów, oleju,
•    wymiany filtrów,
•    wydatku na paliwo, olej napędowy, gaz napędowy itp.,
•    mycie samochodu,
•    usługi naprawy pojazdu, jego remont,
•    koszt części zamiennych, zużytych w związku z eksploatacją.

Uwaga! Ewidencja przebiegu pojazdu realizowana dla potrzeb rozliczeń w podatku dochodowym różni się od podobnej ewidencji prowadzonej w celu pełnego odliczenia podatku VAT

  • Podatek od środków transportu

Spoczywa na najmującym samochody przedsiębiorcy  tylko gdy  wynajmujący jest osoba zagraniczną i gdy ta forma  wydania auta powoduje wymóg ich rejestracji na terenie kraju. Dodać  też trzeba, że w/w podatek ma zastosowanie tylko do samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony i  kojarzonych z nimi  przyczep lub naczep.

  • Podatek akcyzowy

Najem pojazdów nie został wymieniony w ustawie o podatku akcyzowym jako ewentualny tytuł podatkowy w dziedzinie akcyzy. W rezultacie pozyskanie auta tą drogą i to niezależnie od jego rodzaju (samochód ciężarowy i osobowy) nie wywołuje obowiązku zapłaty w/w podatku.