Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Samochód prywatny wykorzystywany dla celów służbowych

Wykorzystywanie prywatnych samochodów do celów służbowych znalazło szerokie zastosowanie w praktyce wielu przedsiębiorstw. Wydatki ponoszone w związku z eksploatacją samochodu, który nie stanowi własności firmy (nie został wprowadzony do majątku firmy jako środek trwały), lecz majątek prywatny właściciela będą mogły stanowić koszt podatkowy firmy po spełnieniu określonych warunków.
Przede wszystkim wydatki te muszą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami. Oznacza to, że każdy wydatek na użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych będzie musiał być należycie umotywowany jego koniecznością i niezbędnością pod kątem zadań gospodarczych przedsiębiorcy.

  • Limit wydatków.

Wydatki związane z eksploatacją prywatnego samochodu są limitowane. Ich wielkość bowiem nie może przekraczać kwoty wynikającej z przemnożenia ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach. W języku księgowym nazywa się to tzw. kilometrówką. Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie wartość wydatków do tak ustalonego progu. Jednocześnie ilość przejechanych kilometrów powinna być ustalana na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Powyższe nie dotyczy pojazdów ciężarowych, a zatem innych niż wymienione w art. 5 a pkt. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu to dokument  wewnętrzny  pozwalający na ustalenie przebiegu pojazdu przez korzystającego z pojazdu, który nie stanowi majątku firmy. Jej brak powoduje nieuznanie wydatków związanych z eksploatacją samochodu jako kosztów uzyskania przychodów. Ewidencję prowadzi się miesięcznie, odrębnie dla każdego pojazdu. Zapisy powinny być dokonywane chronologicznie według faktycznie odbywanych przejazdów. Ewidencję powinien prowadzić użytkownik pojazdu. Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
- nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
- numer rejestracyjny pojazdu,
- pojemność silnika,
- kolejny numer wpisu,
- datę i cel wyjazdu,
- opis trasy (skąd i dokąd),
- liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
- stawkę za 1 km przebiegu,
- kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu,
- podpis podatnika i jego dane.

  • Stawki za kilometr.

Zależą one od pojemności auta i wynoszą:
dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

  • Dokumentacja dotycząca wykazywania kosztów

Dla potrzeb rozliczenia poniesionych wydatków eksploatacyjnych przedsiębiorca jest zobowiązany do gromadzenia dowodów mających to  potwierdzić. W rezultacie będą to faktury i rachunki obejmujące:
- koszty paliwa,
- koszty eksploatacji samochodów (koszty oleju silnikowego, płynów, części zamiennych, przeglądów technicznych, wymiany opon, napraw oraz opłaty za parking, przejazdy płatnymi drogami),
- ubezpieczenia samochodu (OC, AC, NW pojazdu). Jeśli natomiast chodzi o składki na autocasco, to podlegają one ograniczeniu w tej części proporcji w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza 20 000,00 euro w przeliczeniu na złote.

Przykład: Wartość samochodu przyjęta do ubezpieczenia wynosi 100.000 zł. Koszt wykupu polisy 8.000 zł. Od podatków możesz odliczyć 6800 zł. czyli 85%  kosztów polisy mając na uwadze ,że jest to procentowy udział 20.000 euro przy kursie 4,25 ( 85.000 zł) w stosunku do wartości auta (100.000 zł.).    

Niestety do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć też wydatków na ulepszenie pojazdów, nie są to bowiem koszty związane z eksploatacją samochodu.

  • Koszty u podatnika VAT

Zasadniczo dla przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług fakt używania samochodów prywatnych do celów służbowych daje możliwość odliczenia podatku naliczonego. Ograniczenia jednak dotyczą samochodów o masie do 3,5 t, które nie są wykorzystane wyłącznie dla celów służbowych. Wówczas kwoty odliczeń nie mogą przekroczyć 50% podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki eksploatacyjne (np. paliwo, naprawy, wymiana ogumienia) w/w samochodu w okresie jego używania w przedsiębiorstwie.  Z uwagi na powyższe wydatki na te cele  powinny być  wpisywane do ewidencji kosztów  w kwotach netto uwzględniających 50% naliczonego podatku VAT. Więcej na temat rozliczeń podatkowych aut osobowych w firmie znajdziesz na stronach biznes.gov.pl


Podstawa prawna: