Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Leasing operacyjny

  • Podatek dochodowy

W leasingu operacyjnym samochód pozostaje własnością leasingodawcy. To on ma prawo do dokonywania jego odpisów amortyzacyjnych jako swojego środka trwałego. Z kolei leasingobiorca, a więc przedsiębiorca może do kosztów uzyskania przychodu wliczyć opłaty związane z zawarciem umowy leasingowej, jej realizacją i eksploatacją pojazdu. W efekcie jest on uprawniony odliczać sobie od przychodu czynsz inicjalny (opłatę pobieraną przy zawieraniu umowy), płacone co miesiąc raty (w całości), oraz opłaty manipulacyjne. Przedsiębiorca, który wykorzystuje samochód  na podstawie umowy leasingu operacyjnego, może również zaliczać do kosztów podatkowych pełne wydatki eksploatacyjne (zakup paliwa, oleju silnikowego itd.), koszty przeglądów i ubezpieczenia, jeżeli opłaca je na podstawie umowy. Nadto dla celów odliczenia podatkowego  nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, a w rezultacie nie ma ograniczeń w rozliczaniu w/w kosztów wynikających z tzw. kilometrówki. W/w rodzaj leasingu cechuje to, że rzecz będąca przedmiotem leasingu oddawana jest korzystającemu na krótki okres jednakże nie krótszy niż 40%  okresu amortyzacji czyli  2 lata. W/w leasing  będzie korzystny dla przedsiębiorcy, któremu zależy na jak najmniejszym zaangażowaniu środków finansowych przy  pozyskiwaniu samochodów firmowych.
Cechą leasingu operacyjnego jest również to, iż leasingowany  pojazd po zakończeniu umowy może być  przedmiotem zakupu jeżeli opcję taką  przewiduje umowa leasingu. Wartość wykupu zazwyczaj jest  symboliczna i pozwala łatwo przejąć użytkowany pojazd na własność. Wykupiony z leasingu samochód osobowy można dla celów podatkowych zakwalifikować jako podlegający amortyzacji środek trwały. Wówczas powinien zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych w miesiącu przekazania do używania i podatnik może go amortyzować. Oczywiście gdy wartość tak rozumianego nabycia nie będzie przekraczać kwoty 10 000 zł. to wpis do ewidencji nie jest obowiązkowy, a wartość składającą się na opcję wykupu samochodu można bezpośrednio zaliczyć koszty uzyskania przychodu.
 

Uwaga ! W przypadku leasingu nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji  przebiegu pojazdu.

  • Podatek VAT

Samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 t

Umowa leasingu operacyjnego na gruncie ustawy o podatku VAT jest zdefiniowana jako świadczenie usługi. Zatem odliczenie przysługuje leasingobiorcy na zasadach ogólnych po otrzymaniu każdej faktury dokumentującej ratę leasingową do pełnej wysokości tam określonego podatku VAT.

Samochody o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t

W leasingu operacyjnym usługobiorcy użytkującemu samochody osobowe kwota odliczeń podatkowych w zakresie podatku VAT do końca 2013 r. była ograniczona.  Wynosiła ona 60% wysokości naliczonego podatku nie więcej niż 6000 zł. Zatem zgodnie z powyższym, od każdej otrzymanej faktury podmiot mógł odliczać 60% podatku, aż do osiągnięcia ustawowego limitu. Jeżeli łączna kwota VAT odliczana sukcesywnie od wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem samochodu na podstawie leasingu operacyjnego osiągnęła wskazany próg 6.000 zł, od pozostałych rat odliczenie VAT nie przysługiwało. Należy zwrócić uwagę, że leasingobiorcy nie przysługiwało również prawo do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do napędu leasingowanych samochodów osobowych. Przepisy nie ograniczały natomiast prawa do odliczenia VAT od zakupu części zamiennych do użytkowanych samochodów, od usług napraw serwisowych, przeglądów czy nabycia dodatkowego wyposażenia do samochodów, i to bez względu na ich rodzaj.
Powyższe uległo zmianie od 2014 r. W związku ze zmianą w podejściu do w/w samochody zostały one zrównane z segmentem typowych samochodów ciężarowych i podobnie jak w stosunku do tych ostatnich odliczeniu podlega podatek VAT naliczony w fakturze leasingowej jak i wynikający z tytułu używania pojazdów (naprawy, konserwacja , wymiana opon) oraz zakupu paliwa napędowego (dla pojazdów używanych w cyklu mieszanym dopiero od 1 lipca 2015 r.).  Niemniej podkreślić trzeba, że odliczeniu podlega 50% kwoty w/w podatku, chyba, że przedsiębiorca będzie wykorzystywał pojazd wyłącznie na cele prowadzonej działalności i w tym względzie rozpocznie prowadzenie ewidencji jego  przebiegu. Pozwoli to zastosować pełne odliczenie podatku VAT. Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Warunkiem odliczenia 100% podatku VAT jest także złożenie  w urzędzie skarbowym, na druku  VAT-26 informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.  Informację tę należy złożyć  w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z w/w pojazdami. Więcej informacji na temat prowadzenia w/w ewidencji w artykule pt. "Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów pełnego odliczenia podatku VAT".

W kwestii samochodów z kratką dodać trzeba, że zachowanie prawa do pełnego odliczania podatku VAT od płaconych rat leasingowych, na zasadach obowiązujących w okresie pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 1 kwietnia 2014 r., a więc w okresie przejściowym, mogło nastąpić po spełnieniu dwóch warunków:

  • przedsiębiorca odebrał leasingowany samochód przed 1 kwietnia 2014 r.
  • umowa leasingu została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 2 maja 2014 r. (30 dni od dnia wejścia  w życie w/w zmian).

Powyższe nie obejmowało bieżących wydatków związanych z eksploatacją takiego pojazdu (ograniczenie do 50%) i paliwa  (zakaz odliczeń do 1 lipca 2015 r.), chyba, że przedsiębiorca będzie używał go wyłącznie dla celów działalności i potwierdzi to prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu oraz zgłosi go do urzędu skarbowego.