Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Towary wyłączone ze sprzedaży internetowej

Sklep internetowy nie jest miejscem, w którym można sprzedawać każdego rodzaju towary. Obostrzenia podobne są do tych, które dotyczą sklepów stacjonarnych.  Np. towary wycofane z obrotu na terenie RP (w tym dopalacze) nie mogą być sprzedawane także w polskim sklepie internetowym.

Sprzedaż alkoholu przez internet

Wykluczona jest również sprzedaż alkoholu przez Internet. Mimo, iż taki zakaz nie jest wyrażony wprost, to wynika on z celu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jakim jest „wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi” poprzez ograniczenie dostępności alkoholu. Co za tym idzie, zapisów we wspomnianej ustawie nie można interpretować w sposób, który rozszerzałby katalog zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II GSK 431/10), stwierdził, że jeżeli w ustawie nie pojawia się konkretny zapis dopuszczający sprzedaż alkoholu przez Internet, to taka sprzedaż nie jest dozwolona.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości wskazuje, że sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych prowadzi się w punktach sprzedaży (placówkach handlowych) i tylko tam, w ściśle określonym miejscu, wskazanym w zezwoleniu. W zakresie miejsc, w których może być prowadzona sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych wysokoprocentowych, nie widnieje sklep internetowy, bowiem w tym przypadku trudno jest określić, aby sprzedawca prowadził bezpośrednią sprzedaż towarów.

W związku z tym, w obecnym stanie prawnym sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu jest dokonywana nielegalnie. Nie ma przy tym znaczenia o jaki rodzaj napoju alkoholowego chodzi, ani z jakiej formy sprzedaży w Internecie korzysta przedsiębiorca (np. przez sklep internetowy, czy na aukcji).

Pomimo przytoczonych ograniczeń ustawowych, sklepy internetowe prowadzą aktywną sprzedaż alkoholu. Omijają przepisy prawa poprzez umieszczenie w regulaminie sklepu zapisu, że umowa sprzedaży jest formalnie zawierana w miejscu sklepu stacjonarnego, który posiada zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Właścicielem sklepu wirtualnego i rzeczywistego najczęściej jest jedna i ta sama osoba. Dodatkowo, przy dokonywaniu zakupu kupujący oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, przez co na kurierze przesyłki nie spoczywa już obowiązek skontrolowania dowodu osobistego klienta. Takie praktyki są jednak niezgodne z prawem, co potwierdzają liczne interpretacje sądów. Przedsiębiorcy powinni się liczyć z tym, że prowadząc sprzedaż alkoholu w Internecie, narażają swoją firmę na negatywne konsekwencje w postaci utraty posiadanego zezwolenia.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych przez internet

Nie możesz sprzedawać na odległość także:

  • wyrobów tytoniowych;
  • papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części,
  • wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym lub zawierających środki aromatyzujące, kofeinę i inne zakazane dodatki.

Sprzedaż innych wyrobów przez internet

W Internecie nie mogą być również sprzedawane towary, które wymagają posiadania odpowiednich uprawnień jak np. towary z kości słoniowej lub zwierzęta i rośliny znajdujące się na liście CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Poza listą towarów wyłączonych z obrotu, przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy powinien również zapoznać się z listą rzeczy, których nie można przesyłać w paczkach lub na których przesyłanie nie zgadza się wybrany przez sprzedawcę przewoźnik. Są to np. materiały wybuchowe, materiały i masy pirotechniczne, broń palna oraz części i elementy broni, niektórzy przewoźnicy nie zgadzają się na przewożenie odczynników chemicznych i substancji niebezpiecznych. W takiej sytuacji sprzedawca musi znaleźć innego przewoźnika lub może wymagać od klientów odebrania towaru z siedziby firmy osobiście lub przez osobę upoważnioną.