Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady sporządzania umów z kontrahentami zagranicznymi

Zanim  podpiszesz umowę z kontrahentem zagranicznym, zaleca się jego sprawdzenie. W przypadku firm zarejestrowanych w UE nie jest to trudne.  W większości bowiem krajów wspólnoty istnieją państwowe rejestry przedsiębiorców, w których znajdują się podstawowe informacje na ich temat, tzn. rok założenia firmy, wysokość kapitału zakładowego, adres siedziby, dane wspólników, czasem także informacje o procedurach upadłościowych czy windykacyjnych. Istotne jest też sprawdzenie danych  osoby reprezentującej  firmę, gdyż  może to wpływać  na ważność sporządzanej umowy. W przypadku podmiotów pozaunijnych w/w działania są bardziej złożone i  w przypadku braku zagranicznego rejestru handlowego, którego odpis powinien dostarczyć kontrahent,  słusznym wydaje się skorzystanie  w tym zakresie z usług wyspecjalizowanych firm, w tym m.in. kancelarii prawnych czy też wywiadowni gospodarczych.

Oceniając wiarygodność partnera zagranicznego  trzeba pamiętać, że istnieje wiele sposobów zabezpieczenia swoich interesów. W przypadku zastrzeżeń co do wypłacalności kontrahenta (zazwyczaj widać to po wysokości stawek dotyczących ubezpieczenia takich płatności) należałoby rozważyć wprowadzenie płatności zaliczkowych,  wykup polis gwarancyjnych, złożenie depozytu czy tez weksla.  Powyższe powinno zostać ujęte w umowie handlowej.

Każda umowa zawierana na gruncie międzynarodowym wymaga określenia porządku prawnego, któremu będzie podlegać w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych. Jego wyboru (prawo krajowe czy prawo innego państwa) jak i wyboru sądu właściwego do rozstrzygania ewentualnych sporów trzeba dokonać w umowie dokonując w tej kwestii stosownych zapisów.

Jednym z najbardziej istotnych elementów w/w umów jest prawidłowe i precyzyjne określenie przedmiotu kontraktu. W umowie powinny też znaleźć się zapisy n/t  terminów  wykonania  kontraktu oraz wynagrodzenia. Warto do niej wpisać także postanowienia dotyczące kar umownych w razie niedopełnienia warunków transakcji.  W umowie należy również przewidzieć ochronę wynikającą z działania nadzwyczajnych okoliczności w tym  obejmującą wypadki losowe i  nieprzewidziane trudności. Umowa powinna też dopuszczać możliwość jej  wypowiedzenia, a nawet wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszenia jej postanowień przez drugą stronę.   

Zawierając umowę z zagranicznym kontrahentem, trzeba zadbać o wybór języka, w którym dokument jest spisany. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie sporządzenie umowy  dwujęzycznej spisanej w  językach - twoim i kontrahenta. Umowa taka wymaga jednak zaznaczenia w wiążącej wersji językowej.

Ważne jest uwzględnienie reguł Incoterms. Są to bazy dostaw stosowane w obrocie międzynarodowym. Określają one istotne dla stron transakcji kwestie w tym koszty i odpowiedzialność za dostawę towaru do wskazanego miejsca oraz jego ubezpieczenie.

 

Czy ta strona była przydatna?