Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Infrastruktura wymagana przy organizowaniu kursów nauki jazdy

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia. Zatem ośrodek taki powinien dysponować:

-    salą wykładową,

-   pomieszczeniem biurowym,

-    placem manewrowym oraz

-   pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy.

Przepisy prawa nie narzucają aby elementy w/w infrastruktury  była własnością prowadzącego  naukę jazdy. W efekcie wystarczającym jest aby posiadał on jakikolwiek tytuł prawny pozwalający  zapewnić  mu dostęp do w/w pomieszczeń lub ruchomości.

  • Warunki techniczne  auta  przeznaczonego do nauki jazdy:

Nauka jazdy powinna być  prowadzona:

1)    pojazdem:

a)  odpowiadającym wymaganiom określonym dla danej kategorii prawa jazdy

b)  oznakowanym kwadratową tablicą barwy niebieskiej z białą literą "L",

c)  przystosowanym do nauki jazdy, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

d)  posiadającym adnotację w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu wymagań, o których mowa powyżej, dokonywaną przez odpowiedni organ, na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów

2)    pojazdem odpowiednio przystosowanym do rodzaju niepełnosprawności - w przypadku szkolenia osoby niepełnosprawnej.

 

Wcześniej zaś przywołane  przepisy o ruchu drogowym stanowią , iż pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy, powinien być  dodatkowo wyposażony w:

1)    przyrząd kontrolny (tachograf samochodowy) i  układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne- dotyczy samochodów ciężarowych

2)    dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym;

3)    dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe;

4)    dodatkowe lusterko wewnętrzne;

5)    ogrzewaną tylną szybę; przepis stosuje się do samochodu osobowego;

6)    apteczkę doraźnej pomocy;

7)    ogumione koło zapasowe.

Niezależnie od powyższego pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców umieszczonymi na zewnątrz pojazdu na jego prawej i lewej stronie; litery i cyfry oznaczenia powinny być czytelne.

Dobrze jest też zapewnić aby gabaryty i  standardowe wyposażenie w/w pojazdu było jak najbardziej zbliżone do warunków w jakich odbywa się  egzamin państwowy. W rezultacie wskazane jest aby szkoła nauki jazdy szkoliła kursantów na takich samych samochodach, na jakich będzie się odbywał egzamin w ośrodku egzaminacyjnym.

Samochód możesz kupić za gotówkę, na kredyt albo skorzystać z leasingu.

  • Warunki przewidziane dla placu manewrowego

Przepisy prawa nie precyzją szczegółowo jak powinien wyglądać plac manewrowy wykorzystywany przez ośrodek  szkolenia kierowców. Plac ten jednak powinien umożliwić naukę takich czynności jak parkowanie , garażowanie, cofanie. Ponadto powinien  odzwierciedlać okoliczności w jakich przyjdzie  kursantom zdawać egzamin praktyczny. W efekcie posikując się wyznaczonymi w tym względzie normami oraz zapisami  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców plac manewrowy powinien:

1)    być wyłączony z ruchu dla innych pojazdów

2)    mieć nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową;

3)    umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym z wyjątkiem ruszania na
wzniesieniu.

  • Sala wykładowa

Zgodnie z wcześniej  powołanym  aktem sala wykładowa powinna:

a) mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25 m2,

b) być wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu,

c) być przystosowana do szkolenia minimum 10 osób,

d) być oświetlona, ogrzewana i przewietrzana,

e) być odizolowana od innych pomieszczeń,

f) być oznaczona nazwą ośrodka szkolenia kierowców oraz informacją "Sala wykładowa",

g) być wyposażona w pomoce dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu, obejmujące co najmniej:

– tablicę do pisania,

– makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze,

– tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,

– przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych;

Jeżeli w sali wykładowej jest prowadzone jednocześnie szkolenie dla więcej niż 20 osób, to minimalna wymagana powierzchnia sali zostaje zwiększona o 1 m2 - dla każdej szkolonej osoby powyżej liczby 20 osób

W pobliżu sali wykładowej powinna znajdować się toaleta.

Nie musisz mieć własnego lokalu, salę na szkolenia możesz wynająć (żeby zmniejszyć koszty, możesz to zrobić wspólnie z innym ośrodkiem szkolenia kierowców), np. salę lekcyjną w szkole publicznej lub prywatnej.

  • Pomieszczenie biurowe

 Z kolei pomieszczenie biurowe powinno:

a) być oznaczone przez wskazanie nazwy, adresu oraz godzin pracy ośrodka szkolenia kierowców,

b) umożliwiać obsługę osób i przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi szkoleniami w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.