Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki lokalowe dla sprawowania opieki przez opiekuna dziennego

Zasadą jest, że dzienny opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi w warunkach domowych lub innym lokalu, do którego posiada stosowny tytuł prawny (wynajem, użyczenie).

Taki lokal może udostępnić też podmiot zatrudniający dziennego opiekuna.

Uwaga! Opiekę w jednym lokalu może sprawować więcej niż jeden opiekun dzienny, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci zajmować się nimi może tylko jeden dzienny opiekun.

O wyposażenie lokalu, w którym dzienny opiekun sprawuje opiekę powinien zadbać on sam lub podmiot go zatrudniający. Powinien być to sprzęt pozwalający zapewnić wykonywanie zadań opieki nad dziećmi w zakresie opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych umożliwiających właściwy rozwój psychomotoryczny dziecka.

Przepisy prawa nie wprowadzają dodatkowych ani szczegółowych warunków jakie musi spełniać lokal, w którym jest realizowana tego rodzaju usługa. W rezultacie ten obszaru działalności nie musi odpowiadać normom określającym wymagania techniczne i lokalowe stawiane żłobkom i klubom dziecięcym.