Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłaty środowiskowe z tytułu emisji spalin

Podmioty korzystające ze środowiska  w ramach swojej działalności gospodarczej i wprowadzające z tego tytułu gazy lub pyły do powietrza są obowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych. Powyższe obejmuje m.in. eksploatację pojazdów.

Wspomniane opłaty są ustalane samodzielnie przez przedsiębiorców, którzy wnoszą je za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z wykorzystania posiadanej floty samochodowej, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu.

Uwaga

Nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli roczna wysokość wszystkich opłat środowiskowych (emisja spalin, ścieki, składowanie odpadów) nie przekracza 800 zł.

Zasady naliczania i stawki opłat za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska nalicza się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Stawki opłat za korzystanie z tego środowiska w roku 2018 zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska

Stawki obowiązujące w 2017 r. a deklarowane w 2018 r. zostały zamieszczone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

W przypadku samochodów zależą one:

  • od rodzaju paliwa (olej napędowy, benzyna, gaz),  
  • kategorii auta (samochody osobowe, ciężarowe, specjalne),
  • daty ich rejestracji,
  • posiadania certyfikatów potwierdzających spełnienie europejskich norm emisji spalin (EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 ).

Tak ustalone stawki są odnoszone do jednostki spalonego (zużytego) paliwa i przemnażane przez jego ilość podaną w tonach.

Uwaga

Opłaty są wnoszone niezależnie, czy faktyczna emisja spalin mieści się w granicach dopuszczalnych norm, czy też je przekracza.

Sprawozdanie (wykaz) o korzystaniu ze środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska w sposób podany jak wyżej raz w roku do dnia 31 marca przedkładają marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska w roku poprzednim, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, zgodnie ze wzorami wykazów określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Pamiętaj

Zwolnienie z opłat środowiskowych z uwagi na ich wysokość (800 zł/rok) nie zwalnia z obowiązku przedstawienia sprawozdania(wykazu) dotyczącego korzystania ze środowiska w danym obszarze, chyba że wysokość obliczonych opłat nie przekracza 100 zł. Wówczas ani nie wnosisz opłat środowiskowych ani też ich nie deklarujesz i nie składasz informacji do marszałka województwa.   

Naliczenie opłat przez marszałka województwa

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wspomnianego wcześniej wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska opłatę tą wymierza marszałek województwa w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Dla w/w celów marszałek może wykorzystać też pomiary dokonane przez inne organy administracji (np. policja, ITD) lub dane techniczne lub technologiczne.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska lub ekoportalu.


Podstawa prawna: