Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Otwarcie i zgłoszenie apteki internetowej

Wyposażenie

Sprzedaż w aptece internetowej odbywa się na zasadach przewidzianych dla sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych. W rezultacie otwarcie takiej apteki nie tylko wymaga przygotowania właściwego dla klasycznego sklepu internetowego (wykup domeny, właściwe oprogramowanie itp.), ale również wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymogów z uwagi na specyfikę oferowanych towarów (produkty lecznicze).

W rezultacie lokal placówki prowadzącej sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych musi posiadać wydzielone - z izby ekspedycyjnej - pomieszczenie magazynowe lub komorę przyjęć, miejsce przeznaczone do przygotowania produktu leczniczego do wysyłki.

Tak wydzielone miejsce powinno być wyposażone w:

 • stół do przygotowania przesyłek,
 • szafę lub regał do przechowywania zewnętrznych materiałów opakowaniowych,
 • podest lub regał do składowania przygotowanych przesyłek.

Zamówienie

Trzeba pamiętać, że podstawą wydania produktu leczniczego z apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest zamówienie. Apteka prowadząca powyższą działalność musi zatem być wyposażona w środki techniczne pozwalające przyjmować takie zamówienie w formie telefonicznej, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub formularza umieszczonego na stronie internetowej. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych określonych w takim formularzu. 

Niezależnie od tego na stronie internetowej, na której produkty lecznicze oferuje się do wysyłkowej sprzedaży, powinny być zamieszczone:

 • dane kontaktowe właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego, w tym co najmniej:
  • nazwa urzędu,
  • adres siedziby,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu lub faksu,
 • wyraźnie widoczne wspólne logo, zawierające hiperłącze do rekordu w wykazie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, odnoszącego się do placówki prowadzącej tę stronę internetową,
 • odesłanie do informacji, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 1–3 ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • odesłanie do Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych.

Na głównej stronie internetowej, na której produkty lecznicze oferuje się do wysyłkowej sprzedaży, powinien znajdować się odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie placówki (w formacie PDF).

Ewidencja

Również ewidencję zamówień trzeba prowadzić w formie elektronicznej. Powinna ona obejmować:

 • datę złożenia zamówienia,
 • imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
 • nazwę, serię i ilość produktów leczniczych,
 • adres wysyłki,
 • datę realizacji zamówienia.

Dodatkowym wyzwaniem dla e-aptek jest zapewnienie odpowiednich standardów jakościowych wysyłki i jej integralności. Produkt leczniczy powinien być należycie zapakowany, a opakowanie winno być opatrzone, przymocowaną w sposób trwały, etykietą zawierającą: pieczątkę placówki, numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu kontaktowego.

Transport

W kwestii samego transportu leków sprzedawanych przez e-apteki ważne jest, że powinien on odbywać się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu zapewniających:

 • zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami w tym przed mikroorganizmami i szkodnikami,
 • warunki uniemożliwiające pomieszanie i skażenie produktów leczniczych,
 • warunki uniemożliwiające dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym,
 • utrzymanie warunków temperaturowych przewidzianych dla tego produktu leczniczego.

Podmiot prowadzący e-aptekę musi też wyznaczyć farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty lub technika farmaceutycznego posiadającego 2-letnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego.

Produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. To ograniczenie nie dotyczy produktu leczniczego zwracanego z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. 

Zawiadomienie o otwarciu e-apteki

Pamiętaj, że aby otworzyć e-aptekę musisz jeszcze zawiadomić o tym fakcie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zawiadomienie złóż w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży wysyłkowej realizowanej przez aptekę internetową. Powinno ono zawierać:

 • firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu, na rzecz którego wydano zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, z tym że w przypadku, gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania,
 • adres prowadzenia apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego,
 • nazwę apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, jeżeli taka jest nadana,
 • adres strony internetowej, za pomocą której apteka ogólnodostępna albo punkt apteczny prowadzą sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych,
 • numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej,
 • datę rozpoczęcia działalności.

Wpis do rejestru

Zawiadomienie służy wpisaniu informacji o działalności e-apteki do Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?