Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykaz i tryb dokonywania zgłoszeń instalacji i urządzeń

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca jednak negatywnie oddziaływać na środowisko (np. w drodze przekroczenia standardów emisji), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Co podlega zgłoszeniu

Wymóg ten obejmuje:

Wszystkie urządzenia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  z wyjątkiem:

 • instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;
 • instalacji innych niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
 • instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności do 30 Mg na godzinę;
 • instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości do 50 Mg;
 • instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • instalacji stosowanych w gastronomii - przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;
 • instalacji do oczyszczania ścieków;
 • zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;
 • dygestoriów - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;
 • garaży;
 • instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  •      gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
  •       żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Co zawiera zgłoszenie

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 •  informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne zgłoszenia dokonuje się na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Kiedy dokonać zgłoszenia

Prowadzący instalację jest obowiązany dokonać jej zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.  Instalacja nowo zbudowana lub zmieniona w sposób istotny może być używana , jeżeli organ do którego złożyłeś zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia jego przyjęcia  nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Jeżeli rezygnujemy z eksploatacji instalacji lub zmieniamy jej warunki eksploatacyjne również musimy zgłosić to do właściwego organu (przyjmującego zgłoszenie) do 14 dni od tego faktu. W przypadku istotnej zmiany konieczne jest dokonanie ponownego zgłoszenia.

Opłaty za zgłoszenie

 • 120,00 zł – za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziałowych na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

Podstawa prawna: art.152-157 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Czy ta strona była przydatna?