Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Standardy emisyjne dla urządzeń i instalacji technicznych

Ograniczenia emisyjne dla poszczególnych rodzajów produkcji i instalacji przedstawiają się następująco:

  • Stacjonarne urządzenia spalające paliwo

Standardy emisyjne ustala się dla stacjonarnych urządzeń technicznych, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii, o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW,innych niż:

  1)  źródła, w których produkty spalania są wykorzystywane bezpośrednio w procesach wytwórczych, w tym w szczególności:

a)  źródła, w których produkty spalania są wykorzystywane do ogrzewania, suszenia lub innej obróbki przedmiotów lub materiałów,

b)  źródła wtórnego spalania przeznaczone do oczyszczania gazów odlotowych poprzez spalanie, nieeksploatowane jako niezależne źródła spalania paliw,

c)  źródła do regeneracji katalizatorów w krakowaniu katalitycznym,

d)  źródła do konwersji siarkowodoru w siarkę,

e)  reaktory używane w przemyśle chemicznym,

f)  źródła do opalania baterii koksowniczych,

g)  nagrzewnice Cowpera;

 i)  stosowane do napędu instalacji silniki Diesla, silniki benzynowe lub gazowe,

 j)  kotły odzysknicowe w instalacjach do produkcji masy celulozowej;
k) źródła, w których są spalane lub współspalane odpady stałe inne niż biomasa lub odpady płynne.

W/w standardy dotyczą głównie ciepłowni i elektrociepłowni oraz kopalni, zaś  parametryzacji w ramach w/w standardów poddaje się zawartość w gazach odlotowych takich czynników jak: dwutlenek siarki, tlenek azotu oraz poziom pyłu. Pod uwagę bierze się też moc cieplną urządzenia oraz czas jego pracy.

  • Instalacje i urządzenia spalania lub współspalania odpadów

Standardy emisyjne określa się dla instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów innych niż instalacje
i urządzenia:
1) w których są spalane lub współspalane wyłącznie następujące odpady:
a) stanowiące biomasę,
b) promieniotwórcze,
c) zwłoki zwierzęce, które są unieszkodliwiane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
d) pochodzące z poszukiwań i eksploatacji zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na platformach wydobywczych
oraz spalane na tych platformach;
2) doświadczalne wykorzystywane do prac badawczo-rozwojowych, prac naukowych i prób mających na celu usprawnienie
procesu spalania, przerabiających mniej niż 50 Mg odpadów rocznie;
3) do spalania gazów uzyskanych w wyniku zgazowania lub pirolizy odpadów, które są oczyszczone w stopniu gwarantującym,,że ich spalanie nie może spowodować emisji większych niż w wyniku spalania gazu ziemnego.

Standardy emisyjne dla instalacji i urządzeń spalania odpadów określa załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów..
Z kolei standardy emisyjne dla instalacji i urządzeń współspalania odpadów określa załącznik nr 8 do w/w rozporządzenia.

Proces spalania lub współspalania odpadów nie może być kontynuowany przez okres przekraczający cztery
godziny, w przypadku gdy przekraczane są standardy emisyjne. Z kolei gazy odlotowe z instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów wprowadza się do powietrza w sposób kontrolowany, przez komin, którego wysokość jest ustalana w taki sposób, aby chronić zdrowie ludzi i środowisko.

  • Azbest

Standardy emisyjne ustala się dla instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest, jeżeli ilość surowego azbestu zużywana w tych procesach przekracza 100 kg na rok. Standard emisyjny azbestu wprowadzanego do powietrza emitorem wynosi 0,1 mg/m3.

Standard emisyjny pyłu wprowadzanego do powietrza emitorem wynosi 0,1 mg/m3, jeżeli nie jest oznaczana ilość azbestu w pyle.

  • Dwutlenek tytanu

Standardy emisyjne ustala się dla instalacji do produkcji dwutlenku tytanu w przypadku stosowania reakcji sulfatyzacji lub chlorowania. Obejmują one emisje pyłu i związku siarki w przypadku stosowania reakcji sulfatyzacji. W przypadku stosowania reakcji chlorowania do produkcji dwutlenku tytanu standard emisyjny dotyczy chloru gazowego. Szczegółowe normy w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

  • Pozostałe procesy w których używa się rozpuszczalników  organicznych

Progi emisji  rozpuszczalników organicznych  obejmują  następujące sfery działalności:

  1.  Nakładanie spoiwa - proces, w którym spoiwo jest nakładane na powierzchnię,

  2.  Powlekanie - proces, w którym następuje jednorazowe lub wielokrotne nałożenie powłoki na:

1)     nowe pojazdy: samochody osobowe kategorii M11 samochody dostawcze kategorii N1, N2 i N31 autobusy kategorii N2 i N31 przyczepy

2)     powierzchnie samolotów, statków, pociągów, ciągników lub maszyn rolniczych, przyczep do ciągników rolniczych,

3)     powierzchnie drewniane i drewnopochodne,

4)     tkaniny, włókna oraz powierzchnie folii i papieru,

5)     skórę.

  3.  Powlekanie zwijanych metali walcowanych - proces, w którym produkty walcowane w zwojach: stal, stal nierdzewną, stal powlekaną, stopy miedzi lub taśmę aluminiową powleka się w sposób ciągły powłoką foliową lub laminowaną;

  4.  Czyszczenie na sucho - proces przemysłowy lub komercyjny, prowadzony w instalacji do czyszczenia odzieży, mebli i podobnych towarów konsumenckich, z wyjątkiem ręcznego usuwania brudu i plam w przemyśle tekstylnym i odzieżowym;

  5.  Produkcja obuwia - proces produkcyjny, w którym wytwarza się kompletne obuwie lub jego części;

  6.  Produkcja mieszanin powlekających, lakierów, farb drukarskich lub spoiw - proces, w którym następuje wytwarzanie wskazanych wyżej produktów końcowych, a także produktów pośrednich, jeżeli są wytwarzane w tym samym zakładzie, drogą mieszania pigmentów, żywic i materiałów adhezyjnych z rozpuszczalnikiem organicznym lub z innym nośnikiem, w tym dyspersja i dyspersja wstępna, regulacja lepkości i odcienia barwy oraz operacje napełniania pojemników produktem końcowym;

  7.  Wytwarzanie produktów farmaceutycznych ;

  8.  Drukarstwo - proces polegający na reprodukowaniu tekstu lub obrazów, w którym przenosi się farbę drukarską na powierzchnie dowolnego rodzaju, z zastosowaniem nośnika obrazu;

  9.  Przeróbka gumy;

10.  Czyszczenie powierzchni produktów - proces polegający na stosowaniu rozpuszczalników organicznych w celu usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni produktów, łącznie z odtłuszczaniem, z wyjątkiem czyszczenia na sucho;

11.  Wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego oraz rafinowanie oleju;

12.  Powlekanie drutu nawojowego;

13.  Impregnowanie drewna lub wyrobów drewnopochodnych;

14. Laminowanie drewna i tworzyw sztucznych – proces polegający na sklejaniu drewna lub tworzywa sztucznego w celu
wyprodukowania laminatów

Standardy emisyjne określa się dla instalacji wykorzystywanych w w/w procesach gdy zdolność produkcyjna wymaga dla danego procesu zużycia lotnych związków organicznych ( LZO) określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
Standardy emisyjne LZO określa  wspomniany powyżej załącznik nr 10 do rozporządzenia,

Więcej w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.