Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady prowadzenia przedszkola

 • Zadania przedszkola

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Aby osiągnąć w/w cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w sposób podany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zapisanej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc rodzicom w poznaniu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka oraz pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby sporządzenia pogłębionej diagnozy.

 • Dokumentacja prowadzona w przedszkolu

Nauczyciel wychowawca ma obowiązek dokumentować swoją pracę z dziećmi w postaci:        

 • dziennika zajęć (tematy zajęć, frekwencja),
 • planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
 • planów miesięcznych,
 • arkuszy obserwacji dziecka,
 • konspektów zajęć – w przypadku nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego lub prowadzących zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
 • innej dokumentacji wynikającej z potrzeb przedszkola.

Dziennik zajęć

Nie ma sztywno ustalonych zasad wpisywania tematów do dziennika. Sposób jego prowadzenia zależy m.in.: od ramowego rozkładu dnia, planów pracy niemniej w dzienniku powinno się podawać

 • temat zajęć,
 • ich cel ogólny,
 • wykorzystane pomoce dydaktyczne. 

Plan pracy dydaktyczni-wychowawczej

Podstawowym obowiązkiem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i przygotowanie go do udanego startu w szkole (dokładny rejestr zadań zawarty jest w programach zatwierdzonych przez MEN). Dobry program wychowawczo-dydaktyczny powinien organizować proces edukacyjny tak, by dzieci rozwijały takie cechy i umiejętności, jak: zdolność obserwacji, pamięć, koncentracja uwagi, ciekawość, wyobraźnia, zainteresowanie wyjaśnianiem zjawisk, potrzeba sprawdzania, twórcza postawa wobec świata, indywidualny sposób myślenia i działania.

 Plan pracy miesięcznej 

Na podstawie programu dydaktyczno-wychowawczego nauczyciel opracowuje miesięczne plany. Każdy taki plan może zawierać stałe elementy:

 • nazwę miesiąca,
 • kompleksowe tematy zajęć,
 • treści programowe (dostosowane do wieku dzieci),
 • cele pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • spis wykorzystanej literatury,
 • proponowane metody prowadzenia zajęć,
 • uwagi nauczyciela.

Ważne!  Jeżeli plan jest opracowywany dla grupy łączonej, należy zróżnicować proponowane działania i uwzględnić treści programowe odrębnie dla różnych grup wiekowych.


Arkusze obserwacji dziecka

Arkusze obserwacji służą do monitorowania rozwoju dzieci i pozwalają na ocenę jego prawidłowości. Konstrukcja arkuszy jest dowolna. Najczęściej są one opracowane w formie tabeli. Tworząc arkusz obserwacji, należy uwzględnić podstawowe umiejętności, które powinny zdobyć dzieci w określonym wieku. Na tej podstawie można ocenić, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Osiągnięcia edukacyjne dziecka należy uzupełniać w arkuszu zgodnie z podstawą programową. 

Dokumentacja kontaktów z rodzicami

Nauczyciele mogą dokumentować kontakty z rodzicami wychowanków w formie:

 • protokołów zebrań z rodzicami (krótka notatka: data, plan, temat zebrania, wnioski),
 • kart z indywidualnych spotkań.

Inna dokumentacja

To, czy nauczyciel będzie zobowiązany do sporządzania innej dokumentacji niż opisana powyżej, zależy od zwyczajów danego przedszkola. Obowiązek prowadzenia szczególnej dokumentacji może zostać nałożony przez radę pedagogiczną lub dyrektora i wynikać z potrzeb przedszkola. Takimi dokumentami mogą być: roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, indywidualny program nauczania, protokoły rad pedagogicznych, zebrań z rodzicami, kronika przedszkola lub grupy itp.