Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki ewidencyjne podmiotów rozliczających się w formie płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (spółka cywilna i spółka jawna), są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów oraz  prowadzić: wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów.

Ewidencja przychodów

Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

Wzór ewidencji został  określony  w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wspólną ewidencję mogą prowadzić:

 • podatnicy wykonujący działalność w formie spółki,
 • małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody tytułu najmu lub dzierżawy, o ile nie złożyli oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

Podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję i kolejno ponumerować jej karty.

Zapisy w ewidencji powinny być  dokonywane na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana w w/w sposób, a w przypadku sprzedaży bez faktur - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zapisy dotyczące przychodów mogą być również dokonywane na podstawie dziennego zestawienia faktur. Zestawienie powinno zawierać co najmniej:

 • datę;
 • numer zestawienia;
 • numery faktur objętych zestawieniem;
 • daty faktur objętych zestawieniem;
 • łączną wartość przychodów wynikającą z tych faktur z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących dokonują zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów dobowych  lub miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego lub miesięcznego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zapisy w ewidencji są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie w/w dowodów, nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podmioty będące podatnikami podatku VAT mogą ewidencjonować przychody w ewidencji łącznie z podatkiem od towarów i usług, z tym że na koniec miesiąca przychód pomniejsza się o należny podatek od towarów i usług.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenie ewidencji przychodów

 Z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów zwolnione są podmioty, które prowadzą vatowską ewidencje sprzedaży pod warunkiem, że:

 •  dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie, do 20 dnia sporządzi zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem, w rozumieniu przypisów ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W przypadku odliczeń od przychodów (składka ZUS) prowadzący ewidencję przychodu jest obowiązany wykazać odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o te kwoty wartość przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

Przedmiotowa ewidencja może być prowadzona także przy użyciu technik informatycznych. Jednakże wg. stanu na koniec każdego miesiąca w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca  podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk powinien być zgodny z wzorem ewidencji określonym w załączniku do rozporządzenia.

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • liczbę porządkową;
 • datę nabycia;
 • datę przyjęcia do używania;
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów;
 • wartość początkową;
 • stawkę amortyzacyjną;
 • zaktualizowaną wartość początkową;
 • datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia do wykazu uznaje się za ujawnienie środka trwałego.

Wykaz powinien być zbroszurowany a jego karty kolejno ponumerowane.

Wykaz może być prowadzony przy zastosowaniu technik informatycznych.

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia obejmuje się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych (pow.10 000 zł) , których wartość początkowa, przekracza 1.500 zł.

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, datę likwidacji, w tym również datę sprzedaży lub darowizny, oraz przyczynę likwidacji wyposażenia.

Obowiązek prowadzenia w/w ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników osiągających przychody tytułu najmu, podnajmu lub dzierżawy.

Miejsce przechowywania

Ewidencje oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.


Podstawa prawna: