Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ewidencja sprzedaży szczególnych towarów

  • Towary  używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki

W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosowanie szczególnych zasad opodatkowania dostaw w/w towarów nie zwalnia pośredników opodatkowanych z prowadzenia stosownej ewidencji.

Przepisy prawa nakładają na tych podatników dodatkowy obowiązek, który istnieje w sytuacji, gdy podatnicy ci w stosunku do dokonywanych przez siebie dostaw stosują zarówno szczególne zasady opodatkowania, jak i zasady ogólne. Ewidencja wówczas musi być prowadzona z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania. W odniesieniu do dostaw opodatkowanych na szczególnych zasadach ewidencja taka musi zawierać kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży.

Oczywiście w przypadku gdy pośrednicy opodatkowani wykonują wyłącznie czynności opodatkowane na zasadach szczególnych, również mają obowiązek prowadzenia ewidencji. Także wówczas ewidencja powinna zawierać kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży. Wynika to z zasad ogólnych  dotyczących prowadzenia ewidencji, zgodnie z którymi  w ewidencji powinny znaleźć się m.in. dane niezbędne do określenia podstawy opodatkowania. W przypadku  wspomnianych towarów, jak już wspomniano, podstawą jest różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a ceną nabycia. Zatem dane te jak i podmioty powiązane z tymi transakcjami powinny być odnotowywane w ewidencji.  

  • Złoto inwestycyjne

Podatnicy dokonujący dostaw złota inwestycyjnego są obowiązani prowadzić ewidencję na zasadach ogólnych pomimo, iż w zasadzie dokonują oni czynności zwolnionych z podatku w zakresie obrotu w/w dobrem.

Zgodnie z art. 125 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ewidencja prowadzona przez podatników dokonujących dostaw złota inwestycyjnego oprócz  ogólnych informacji, których ewidencjonowania wymaga art. 109 ust. 3 ustawy - powinna zawierać także - dane dotyczące nabywcy, umożliwiające jego identyfikację.

Czy ta strona była przydatna?