Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Wytwarzanie i posiadanie odpadów  zwłaszcza w sferze obowiązku ich późniejszej utylizacji lub zagospodarowania wymaga prowadzenia ewidencji odpadów. Jednakże ustawodawca wprowadził szereg zwolnień w tym zakresie. Ich lista podyktowana została względami podmiotowymi oraz przedmiotowymi.

Zwolnienia podmiotowe polegają na tym, że w/w ewidencji nie prowadzą:
1)  wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji pod warunkiem przekazania pojazdów do stacji demontażu lub punktu zbierania;
2)  osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, korzystają z odpadów na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku,
3)  prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów.

Z kolei zwolnienie przedmiotowe obejmują rodzaje odpadów i ich ilości, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Załącznik do rozporządzenia zawiera rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i obejmuje m.in.:

 • Odpadowa masa roślinna - bez ograniczeń
 • Odchody zwierzęce - bez ograniczeń
 • Odpady z gospodarki leśnej - do 10 ton
 • Odpady metalowe - do 10 ton
 • Odpady kory i korka - do 20 ton
 • Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione - do 20 ton
 • Opakowania z papieru i tektury - do 0,5 tony
 • Opakowania z tworzyw sztucznych - do 0,5 tony
 • Opakowania z drewna - do 1 tony
 • Opakowania z metali - do 1 tony
 • Opakowania wielomateriałowe - do 0,5 tony
 • Opakowania ze szkła - do 0,5 tony
 • Opakowania tekstyliów - do 0,2 tony

Czy ta strona była przydatna?