Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Wytwarzanie i posiadanie odpadów  zwłaszcza w sferze obowiązku ich późniejszej utylizacji lub zagospodarowania wymaga prowadzenia ewidencji odpadów. Jednakże ustawodawca wprowadził szereg zwolnień w tym zakresie. Ich lista podyktowana została względami podmiotowymi oraz przedmiotowymi.

Zwolnienia podmiotowe polegają na tym, że w/w ewidencji nie prowadzą:
1)  wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji pod warunkiem przekazania pojazdów do stacji demontażu lub punktu zbierania;
2)  osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, korzystają z odpadów na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku,
3)  prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów.

Z kolei zwolnienie przedmiotowe obejmują rodzaje odpadów i ich ilości, które zostały określone w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Załącznik do rozporządzenia zawiera rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i obejmuje:
1)  odpadową masę roślinną, - bez ograniczeń ilościowych;
2)  odchody zwierzęce, - bez ograniczeń ilościowych;
3)  odpady kory i korka - do 10 ton rocznie;
4)  trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir  - do 10 ton rocznie;
5)  odpadkowy toner drukarski - do 100 kilogramów rocznie;
6)  sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny (np. szmaty, ścierki) i ubrania robocze - do 100 kg rocznie;
7)  odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - do 5 ton rocznie;
8)  gruz ceglany- do 5 ton rocznie;
9) odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - do 5 ton rocznie;
10)  drewno- do 5 ton rocznie;
11)  szkło - do 5 ton rocznie;
12)  tworzywa sztuczne- do 5 ton rocznie;
13)  gleba i ziemia, w tym kamienie - do 5 ton rocznie;
14)  materiały konstrukcyjne zawierające gips - do 5 ton rocznie.