Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Szczególne ewidencje w gospodarce odpadami

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny  jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu. Powyższe pozwala mu na sporządzenie półrocznych sprawozdań  kierowanych w tym względzie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ewidencja ta służy również  obliczeniu osiągniętych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, do czego zobowiązany jest wprowadzający w/w sprzęt do obrotu. Przepisy prawa nie określają wzoru w/w ewidencji ani też jej treści. Szczegóły o ewidencjach i sprawozdaniach w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdziesz na stronach biznes.gov.pl

Baterie i akumulatory

Wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej podawanie informacji o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów. Zapisy tej ewidencji są pomocne przy sporządzaniu dla marszałka województwa sprawozdań dotyczących ilości wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów jak i określających  poziom  zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.  Ustawodawca nie narzucił wzoru i zawartości dla tego rodzaju ewidencji. Więcej o ewidencjach i sprawozdaniach w zakresie baterii i akumulatorów przeczytasz na stronach biznes.gov.pl

Smary i opony

Przedsiębiorca jest  zobowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o masie w/w produktów (smary i opony)  wprowadzonych na rynek krajowy z podziałem na poszczególne ich rodzaje. W przypadku  umowy z organizacją odzysku ewidencje te prowadzi wspomniana organizacja.

Opakowania

Opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, muszą podlegać odpowiednim wymaganiom  zapewniającym ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
Powyższe wymagania obejmują producentów krajowych jak i importerów oraz podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego opakowań.

Wprowadzający opakowania oraz je eksportujący są obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie. Obejmują one dane  na temat masy wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, a także ilości opakowań poddanych recyklingowi, odzyskowi i  przetwarzaniu.  Sprawozdanie składa się w terminie do 15 marca kolejnego roku. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.