Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dotacje dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

1) podjęcie po raz pierwszy działalności:

 • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (uprawy w szklarniach, hodowla drobiu itp),

2) ponowne podjęcie działalności, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności.

Tryb postępowania

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.

Wzór wniosku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku zaś stwierdzenia nieprawidłowości:

 • informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz
 • wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Nieusunięcie braków w/w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia  w/w wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały co do zadań finansowanych ze środków funduszu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z wnioskodawcą.

Umowa w sprawie dotacji

Umowa zawiera w szczególności:

1) zobowiązanie starosty do:

 • wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
 • co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy;

2) zobowiązanie wnioskodawcy do:

 • przeznaczenia środków na cel określony w umowie,
 • prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
 • umożliwienia wykonania przez starostę czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b,
 • informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
 • rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,
 • zwrotu, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty  - otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
 • zabezpieczenia zwrotu kwoty środków - w formie poręczenia,  weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia w/w  umowy,  po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:

 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej;
 • kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;

Przedmiotowa umowa, wygasa w przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa wyżej, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  Jednocześnie wypłacone uprzednio środki podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.

Rozliczenie środków

Wnioskodawca dokonując rozliczenia środków, posługuje się w szczególności danymi zawartymi we wniosku i w/w umowie.

Jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej, wnioskodawca informuje starostę o wysokości nienależnie pobranej kwoty środków oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujawnienia. Jeżeli zaś środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości niższej od należnej, wnioskodawca może poinformować starostę o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą wnioskodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty w terminie do dnia 15 lutego roku następującego.  Wszelkie różnice podlegają odsetkowaniu  na zasadach wcześniej wymienionych.

Przeczytaj tez informacje PFRON.