Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej – dla celów podatku dochodowego

Jeśli likwidujesz działalność gospodarczą – w tym spółkę, która nie ma osobowości prawnej – musisz sporządzić wykaz składników majątku na dzień jej likwidacji (zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Musisz to zrobić także wtedy, gdy z takiej spółki wystąpi wspólnik. Wówczas wykaz składników majątku sporządź na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki.

Sporządź wykaz, jeśli w swojej działalności prowadzisz księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów (czyli jesteś opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym). Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • liczbę porządkową
  • określenie (nazwę) składnika majątku
  • datę nabycia składnika majątku
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów
  • wartość początkową
  • metodę amortyzacji
  • sumę odpisów amortyzacyjnych
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji

W praktyce wykaz ten powinien obejmować wszystkie rzeczy i wartości niematerialne (np. licencje) rozliczone w ramach działalności, a także środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, materiały itp.

Wykazu nie przekazujesz instytucjom skarbowym. Musisz go jednak przechowywać i udostępnić w przypadku ewentualnej kontroli.

Celem sporządzenia wykazu składników majątku jest przede wszystkim pomoc w ustaleniu dochodu, jeśli będziesz chciał sprzedać składniki majątku po likwidacji działalności gospodarczej.

Sprzedaż takich składników majątku nie spowoduje powstania przychodu, jeżeli do dnia ich odpłatnego zbycia upłynie 6 lat – licząc od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlikwidujesz prowadzoną samodzielnie działalność (lub spółkę niebędącą osobą prawną). Reguluje to art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Podstawa prawna: