Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie do urzędu skarbowego deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i podatek zryczałtowany

Złożenie deklaracji PIT-4R

Jeśli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacałeś zaliczki podatku dochodowego za zatrudnionych w ciągu roku pracowników (którzy zwolnili się albo zostali zwolnieni do dnia zgłoszenia zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej), musisz przed zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej złożyć deklarację PIT-4R. Deklaracja ta informuje o pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy.

Jeśli byłeś płatnikiem jako osoba fizyczna, złóż deklarację do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Osoby prawne natomiast muszą złożyć deklarację w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby płatnika, a gdy płatnik nie ma siedziby - właściwym dla miejsca prowadzenia działalności.

Przygotuj wyłącznie jedną deklarację niezależnie od liczby pracowników, za których opłacano zaliczki. W deklaracji podaj sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych zaliczek. Zadeklaruj w niej również wartość wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania tej funkcji (pobierania zaliczek, składania deklaracji).

Złożenie deklaracji PIT-8AR

Jeśli byłeś płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, do dnia zakończenia działalności gospodarczej złóż wypełnioną deklarację PIT-8AR. Złóż ją do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca tego zamieszkania, jeśli jesteś osobą fizyczną. Osoby prawne składają przedmiotową deklarację w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby płatnika, a gdy płatnik nie ma siedziby - właściwym dla miejsca prowadzenia działalności.

Złożenie informacji IFT-1/IFT-1R

Jeśli zamykasz działalność gospodarczą, informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (ograniczony obowiązek podatkowy) przekaż podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych do dnia zaprzestania działalności. Informację przekazuje się na formularzu IFT-1/IFT-1R.

Uwaga

Wszystkie te deklaracje składa się elektronicznie. Można złożyć informację na piśmie, jeżeli przedmiotowa deklaracja dotyczy nie więcej niż 5 podatników (pracowników). Przy czym bierze się pod uwagę wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia deklaracji (czyli zamknięcia prowadzenia działalności gospodarczej). Jeżeli czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego, dopuszczalna jest tylko forma elektroniczna złożenia informacji.

Jeżeli wpłacasz zaliczkę na podatek dochodowy tylko za siebie, nie musisz składać deklaracji PIT-4R.


Podstawa prawna: