Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie otwarcia likwidacji w KRS - spółka komandytowo-akcyjna

Walne zgromadzenie wspólników musi zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • otwarcie likwidacji
  • ustanowienie likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania spółki
  • każdą zmianę w tym zakresie

Walne zgromadzenie powinno złożyć zgłoszenie nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki, na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami:

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

Złóż formularz do KRS

Do zgłoszenia trzeba dołączyć:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji
  • uchwałę walnego zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki objętą aktem notarialnym
  • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji

Spółka musi poinformować urząd skarbowy, właściwy ze względu na jej siedzibę, o zmianie danych firmy (dodanie słów: „w likwidacji”) na formularzu NIP-8. Dane te wpisuje się do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (KEP), skąd będą przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). Formularz trzeba złożyć w terminie 7 dni od dnia pojawienia się przyczyny zmiany.

Sąd rejestrowy rozpoznaje zgłoszenie otwarcia likwidacji nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Likwidatorzy powinni ogłosić 2-krotnie rozwiązanie spółki i otwarcie likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w ciągu 6 miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia. Ogłoszenia publikuje się w odstępie czasu nie krótszym niż 2 tygodnie i nie dłuższym niż miesiąc.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składa się na formularzu MSiG-M1. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 6 miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia.

Warto przekazać treść ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD). Przyspieszy to wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.

Za zmianę wpisu w KRS oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym spółka zapłaci łącznie 350 zł.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?