Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podział majątku w spółce z o.o.

Po zakończeniu wszystkich spraw spółki i zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli można podzielić środki, które zostały po likwidacji. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością środki można wypłacić nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Pozostały majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Uwaga

Podział majątku może skutkować w niektórych przypadkach obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego od nadwyżki pomiędzy przychodem z podziału majątku likwidowanej spółki a kwotą wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie jej udziałów (np. jeśli twój wkład był niższy niż to, co otrzymałeś w wyniku podziału majątku).

Z reguły cały majątek spółki powinien być spieniężony. Można jednak pozostawić jego część w naturze i przekazać go w ten sposób wspólnikom po zakończeniu całej likwidacji.