Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podział majątku w spółce akcyjnej

Po zakończeniu wszystkich spraw spółki, uregulowaniu kwestii finansowych z wierzycielami lub zabezpieczeniu pieniędzy na ich spłatę można podzielić środki, jakie pozostały po likwidacji.

W przypadku spółki akcyjnej nie można dzielić majątku polikwidacyjnego wcześniej niż przed upływem roku od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do ich wpłat na kapitał zakładowy. Jeżeli akcje uprzywilejowane korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku, trzeba przede wszystkim spłacić te akcje w granicach sum wpłaconych na każdą z nich. Następnie w ten sam sposób spłaca się akcje zwykłe, a nadwyżkę majątku dzieli się na ogólnych zasadach między wszystkie akcje. Statut może określać inne zasady podziału majątku.