Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeprowadzenie likwidacji - spółka komandytowo-akcyjna

Likwidację spółki komandytowo-akcyjnej przeprowadzają likwidatorzy. Są nimi komplementariusze, którzy mają prawo, by prowadzić sprawy spółki. Wyjątkiem są przypadki, w których statut lub uchwała walnego zgromadzenia podjęta za zgodą wszystkich komplementariuszy stanowi inaczej (art. 150 § 2 KSH).

Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy KSH.
W czasie likwidacji spółka prowadzi działalność pod dotychczasową firmą z dodatkiem "w likwidacji". Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, ponadto - w okresie likwidacji - nie można jej ustanowić.

W okresie likwidacji likwidatorzy powinni:

  • zakończyć wszelkie bieżące interesy spółki
  • uregulować kwestie finansowe z wierzycielami
  • ściągnąć zobowiązania
  • upłynnić majątek spółki

Nowe interesy można zaczynać tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zamknięcia dotychczasowych czynności. Oznacza to, że w okresie likwidacji likwidatorzy powinni zadbać o to, by:

  • zakończyć wszelkie umowy, którymi związana jest spółka
  • uregulować kwestie finansowe z wierzycielami, o których wiedzą
  • rozwiązać umowy z pracownikami

Jeśli likwidatorzy wiedzą o wierzycielach, których zaspokojenie jest utrudnione, to trzeba zabezpieczyć odpowiednią kwotę na ich zaspokojenie (składając ją do depozytu sądowego). Jeśli na spółce ciążą zobowiązania z tytułu zakończenia długoterminowych umów (np. kredytowych), zaspokojenie potencjalnych, przyszłych wierzycieli lub zobowiązania z tytułu gwarancji lub rękojmi, to trzeba rozważyć zawarcie umowy z podmiotem, który przejmie te zobowiązania. W przeciwnym wypadku sąd może odmówić wykreślenia spółki z rejestru.
W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać akcjonariuszom zysków ani dzielić majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.