Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z KRS

Co dołączyć do wniosku o wykreślenie spółki

Wniosek o wykreślenie spółki z KRS należy złożyć na formularzu KRS-X2 w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników oraz dołączyć:

  • sprawozdanie likwidacyjne
  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
  • protokół potwierdzający zatwierdzenie obu sprawozdań przez zgromadzenie wspólników
  • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki
  • uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności

Przyjęte sprawozdanie likwidacyjne należy ogłosić w siedzibie spółki i złożyć je sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru w terminie 7 dni od zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

Jakie dokumenty złożyć do urzędu skarbowego i ZUS

Ponadto likwidatorzy muszą złożyć do urzędu skarbowego oraz do ZUS następujące dokumenty:

  • formularz NIP-8 do US w celu wyrejestrowania spółki jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz druk ZUS ZWPA do ZUS w celu wyrejestrowania wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne – w przypadku jednoosobowej spółki z o.o., która zatrudniała pracowników

lub

  • druk ZUS ZWPA do ZUS w celu wyrejestrowania wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne – w przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie zatrudniała pracowników

lub

  • formularz NIP-8 do US w celu wyrejestrowania spółki jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – w przypadku wieloosobowej spółki z o.o., która zatrudniała pracowników. Jeśli wieloosobowa spółka z o.o. nie zatrudniała pracowników, nie przekazuje żadnych formularzy.

W formularzu NIP-8 należy podać datę wyrejestrowania ostatniego pracownika.

Dokumenty te można złożyć po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania roszczeń.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji przeprowadzono prawidłowo, wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Ustanie bytu prawnego spółki następuje z chwilą wykreślenia spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 272 Kodeksu spółek handlowych).


Podstawa prawna: