Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie finansowe związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały o likwidacji jednostki (spółki, oddziału), sporządź sprawozdanie finansowe (zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Sprawozdanie składa się z:

  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdania nie bada uprawniony podmiot, ponieważ nie jest spełniony warunek kontynuacji działalności. Kierownik jednostki (likwidator) może jednak zdecydować o dobrowolnym poddaniu tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

Sprawozdanie trzeba przekazać do sądu rejestrowego (KRS).


Podstawa prawna: