Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadectwo uznania pojazdów przystosowanych do przewozu towarów w ramach procedury TIR

Artykuł 3 Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) zakłada, że korzystanie z postanowień niniejszej Konwencji  jest możliwe gdy przewozy będą wykonywane pojazdami drogowymi, zespołami pojazdów, uprzednio uznanymi zgodnie z warunkami wymienionymi w  w/w Konwencji.

  • Warunki jakie musi spełniać pojazd aby być uznanym dla potrzeb wykonywania operacji TIR

Aby pojazdy  mogły wykonywać przewozy pod osłoną karnetu TIR  powinny być przystosowane do nakładania zamknięć celnych. Warunek ten można uznać za spełniony gdy pojazdy, co do zasady,  posiadają zabudowane (kryte opończą lub stałe)  pomieszczenie przeznaczone na ładunek , które  jest  urządzone w taki sposób:
a/ aby żaden towar nie mógł być wyjęty z zamkniętej części pojazdu lub do niej włożony bez pozostawienia widocznych śladów włamania lub bez zerwania zamknięcia celnego;
b/ aby zamknięcie celne mogło być nałożone w sposób prosty i skuteczny;
c/ aby nie zawierały żadnej ukrytej przestrzeni, w której można by ukryć towary;
d/ aby wszystkie miejsca mogące pomieścić towary były łatwo dostępne dla kontroli celnej.

  • Świadectwo uznania

Powyższe wymagania potwierdza się odpowiednim dowodem, którym jest świadectwo uznania. Jego wzór został opublikowany w załączniku nr 4 do Konwencji TIR.  

Świadectwo to powinno być wydrukowane w języku państwa wydania oraz w języku francuskim lub angielskim. Do świadectwa mogą być dołączone zdjęcia lub rysunki uznanego pojazdu. W Polsce świadectwo uznania wydają urzędy celne właściwe ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.
Świadectwo jest  ważne 2 lata i przed upływem tego terminu należy przedstawić pojazdy drogowe do przeglądu i ewentualnego przedłużenia w/w świadectwa.

Świadectwo traci ważność także w razie zmiany zasadniczych cech charakterystycznych pojazdu. W takim przypadku użycie pojazdu do przewozów TIR wymaga ponownego uznania. Powyższe obejmuje też pojazdy drogowe, które z innych przyczyn (np. uszkodzenie) przestały odpowiadać wcześniej opisanym warunkom technicznym. W celu zabezpieczenia przed  wykorzystaniem  takich pojazdów do wspomnianych celów władze państwa rejestracji pojazdu mogą cofnąć świadectwo uznania.

Świadectwo powinno znajdować się w pojeździe drogowym.

  • Procedura uznawania

Procedura uznawania może obejmować pojazdy drogowe badane

a/ indywidualnie, lub
b/ według typu konstrukcji (seria pojazdów drogowych).

Procedura uznania indywidualnego
Z wnioskiem do właściwej władzy o uznanie indywidualne występuje właściciel, użytkownik lub przedstawiciel jednej z tych osób. Właściwa władza dokonuje przeglądu przedstawionego pojazdu i, upewnia się, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w załączniku 2 Konwencji TIR  oraz wydaje, po dokonaniu uznania, świadectwo o którym mowa wyżej.

Procedura uznania według typu konstrukcji (serie pojazdów drogowych)
Jeżeli pojazdy drogowe są wytwarzane seryjnie według tego samego typu konstrukcji, producent może wystąpić z wnioskiem do właściwej władzy państwa, w którym ma miejsce ich produkcja, o uznanie według typu konstrukcji.
Producent powinien wskazać we wniosku numery lub litery identyfikacyjne przydzielane dla pojazdu drogowego, o którego uznanie występuje.
Do wniosku powinny być ponadto dołączone rysunki i szczegółowa specyfikacja budowy typu pojazdu, który ma być przedmiotem uznania.
Ponadto producent powinien zobowiązać się na piśmie:
a/ do przedstawienia właściwej władzy tych pojazdów danego typu, które władza pragnie zbadać;
b/ do umożliwienia właściwej władzy zbadania w każdej chwili innych jednostek podczas produkcji serii danego typu;
c/ do informowania właściwej władzy o każdej zmianie rysunków lub specyfikacji, bez względu na znaczenie tych zmian, przed przystąpieniem do ich wprowadzenia;
d/ do oznaczenia pojazdów drogowych w widocznym miejscu numerami lub literami identyfikacyjnymi typu konstrukcji oraz numerami porządkowymi każdego pojazdu drogowego danego typu (numer fabryczny);
e/ do prowadzenia wykazu pojazdów wyprodukowanych według uznanego typu.

Świadectwo uznania może zostać udzielone na podstawie zbadania jednego lub więcej pojazdów wyprodukowanych według typu konstrukcji i ustaleniu, że  pojazdy tego typu odpowiadają warunkom technicznym określonym w  Konwencji TIR.  Dla każdego pojazdu o tej konstrukcji  zostaje wydany poświadczony egzemplarz świadectwa uznania. W jego treści powinien znajdować się  numer rejestracyjny przyznany konkretnemu pojazdowi z w/w serii.
 

  • Oznaczenie pojazdów przewożących towary w ramach Konwencji TIR

Podczas wykonywania przez pojazd lub przez zespół pojazdów drogowych operacji TIR z przodu i z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów powinna być umieszczona prostokątna tablica z napisem "TIR" o cechach charakterystycznych wymienionych w załączniku 5 do niniejszej Konwencji. Zgodnie z tam zamieszczonymi postanowieniami  tablice powinny mieć wymiary 250 mm x 400 mm., zaś napis TIR powinien być wykonany dużymi literami łacińskimi  koloru białego umieszczonym na niebieskim tle. Tablice  powinny być zamontowane w taki sposób, aby były wyraźnie widoczne i aby można było je zdejmować.