Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie transportu kabotażowego na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA przez przewoźnika mającego siedzibę w Polsce.

Każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy mający siedzibę w Polsce i posiadający licencję wspólnotową (ewentualnie: jeżeli zatrudniony przez przewoźnika kierowca jest obywatelem państwa trzeciego to powinien on posiadać świadectwo kierowcy), uprawniony jest do wykonywania przewozów kabotażowych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (lub EFTA). Przez przewóz kabotażowy należy rozumieć zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo pojazdem samochodowym w przyjmującym państwie członkowskim. Wyżej wymieniony przewoźnik ma prawo, po dostarczeniu rzeczy do państwa przyjmującego w przychodzącym ruchu międzynarodowym, do wykonania trzech przewozów kabotażowych. Ostatni rozładunek towarów w trakcie przewozu kabotażowego powinien mieć miejsce w ciągu 7 dni od ostatniego rozładunku w państwie przyjmującym towarów przywiezionych w ramach przychodzącego przewozu międzynarodowego. Należy podkreślić, iż przewóz kabotażowy może być wykonywany wyłącznie pojazdem samochodowym, z którego dokonano całkowitego albo częściowego rozładunku rzeczy przywiezionych z zagranicy na terytorium państwa przyjmującego.
W przypadku wjazdu bez ładunku na teren państwa członkowskiego przewoźnik ma prawo wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu trzech dni od dnia wjazdu do państwa członkowskiego. Wszystkie operacje kabotażowe przy wjeździe na pusto do poszczególnych państw w ruchu transgranicznym powinny zamknąć się w terminie 7 dni od daty ostatniego rozładunku w państwie, do którego odbywał się przewóz międzynarodowy (państwie przyjmującym).

O ile przepisy wspólnotowe nie stanowią inaczej, wykonywanie przewozów kabotażowych podlega przepisom ustawowym, wykonawczym i administracyjnym państwa przyjmującego w następujących kwestiach:

  • zasad dotyczących umowy przewozu,
  • masy i wymiarów pojazdów drogowych,
  • wymogów dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych, żywności oraz żywych zwierząt,
  • czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku kierowcy,
  • podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych.

Pamiętaj, że w przypadku wielokrotnego naruszania przepisów dotyczących przewozów kabotażowych Główny Inspektor Transportu Drogowego może wydać, w drodze decyzji, zakaz wykonywania przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres dwóch lat od dnia uprawomocnienia się decyzji.

 

DEFINICJE:
Przyjmujące państwo członkowskie – państwo członkowskie, w którym przewoźnik prowadzi działalność, inne niż państwo członkowskie siedziby przewoźnika.

Przewóz kabotażowy: zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim (zgodnie z powyżej określonymi warunkami).

 

Więcej informacji na  temat kabotażu znajdziesz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.