Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Handel detaliczny wyrobami spożywczymi opodatkowany w formie karty podatkowej

Handel detaliczny wyrobami spożywczymi i używkami  może być opodatkowany w formie karty podatkowej. Stawka opodatkowania   jest uzależniona  od  zakresu w/w usług, liczby mieszkańców w miejscowości w której położony jest punkt sprzedaży  i od  wielkości  zatrudnienia, przy czym  ilość  pracowników nie może przekraczać  3  zatrudnionych. Liczba ta obejmuje także współpracującego członka rodziny z wyłączeniem małżonka oraz innych osób zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu lub utrzymania czystości w zakładzie. Kwota podatku dochodowego jest ustalana w drodze corocznej decyzji naczelnika urzędu skarbowego  właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) lub prowadzenia działalności,  wydanej na podstawie wniosku przedsiębiorcy sporządzonego na formularzu PIT-16,  odrębnie lub załączanego do wniosku o rejestrację działalności gospodarczej  polegającej na wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej  CEIDG. Jeżeli do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Stawka podatku określona w decyzji urzędu skarbowego jest płacona miesięcznie do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień zaś do dnia 28-go grudnia.

Rozpiętość podatku  odprowadzanego w tej formie  dla usług w zakresie handlu detalicznego produktami spożywczymi obrazuje poniższa tabela.

Uwaga !!! Spod opodatkowania na w/w zasadach wyłączona jest sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa.

Powyższa grupa podatkowa może obejmować  także  sprzedaż: kwiatów i ziemi, odżywek, nasion, doniczek, zniczy,  wieńców i świec, maskotek, kart okolicznościowych, zieleni ciętej spod szkła a także prasy, biletów komunikacji miejskiej,  zapalniczek, zapałek, papieru toaletowego i opakowań z tworzyw sztucznych ( torebek i torb).

L.p.

Usługi w zakresie handlu detalicznego

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

żywnością, w tym owocami
i warzywami, napojami i wyrobami
tytoniowymi

0

371

567

515

698

567

890

1

515

698

567

890

698

1141

2

567

899

698

1141

890

1304

3

698

1141

890

1304

1202

1626

2

kwiatami

0

515

698

567

890

698

1141

1

567

899

698

1141

890

1304

2

698

1141

890

1304

1202

1626

Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.